Vyjádření k zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje

Žádosti o vyjádření obce/města České Budějovice a obecního úřadu obce s rozšířenou působností (prostřednictvím odboru sociálních věcí) k zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje lze písemně podávat od 2. května 2018 do 31. srpna 2018.

UPOZORNĚNÍ! Kladné vyjádření města k potřebnosti poskytovaní sociální služby nezakládá nárok na poskytnutí dotace v rámci dotačních programů města České Budějovice!

Doporučený postup pro vydání vyjádření:

 • Žádosti o vyjádření k zařazení do krajské sítě doručujte písemně (nikoliv elektronicky). Žádost je napsána volnou formou (dopis), její povinnou přílohou je vyplněná Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb
 • Formulář pro vyjádření obce a OÚ ORP nepodávejte!! Máme zde již připravené, budeme vyplňovat elektronicky.
 • Při osobním doručení je předávejte na podatelnu MM ČB.
 • Žádost o vyjádření podejte až v okamžiku, kdy si budete jisti tím, že již nebudete měnit údaje v registraci sociální služby. Údaje v registru a v žádosti musí být shodné.
 • Vyjádření obce i OÚ ORP se bude opírat také o Akční plán RPSS České Budějovice pro rok 2018

 

1/ Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností České Budějovice (výkon státní správy)

 • Vyjádření k zařazení do krajské sítě sociálních služeb zpracovává a vydává odbor sociálních věcí (podepisuje vedoucí odboru), není vázáno na žádné orgány města, směrujte ho na odbor sociálních věcí/vedoucí OSV, Magistrát města České Budějovice.
 • Vyjádření bude zpracováno a vydáno na základě předložené žádosti o vyjádření k zařazení do krajské sítě směrem k odboru sociálních věcí (vedoucí OSV). Žádost o vyjádření bude obsahovat zdůvodnění pro vydání „Vyjádření“ a přílohou bude již vyplněná Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.

 

2/Vyjádření obce/města České Budějovice (samospráva)

 • Vyjádření k zařazení do krajské sítě sociálních služeb zpracovává na základě pokynu uvolněného radního odbor sociálních věcí. Žádost musí být předložena k projednání v radě města; vyjádření k zařazení do krajské sítě na základě usnesení rady města podepisuje zástupce města - primátor nebo uvolněný radní pro sociální oblast.
 • Žádost o vyjádření musí být doručena nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednání rady města, ve které bude Vyjádření projednáno; v případě pozdějšího doručení bude žádost o Vyjádření zařazena až na další jednání RM (termíny jednání rady města budou zveřejněny na začátku července 2018)
 • Žádost o Vyjádření obce bude směrována na uvolněného radního pro sociální oblast RNDr. Michala Kohna, CSc., statutární město České Budějovice.
 • Žádost o vyjádření bude obsahovat zdůvodnění a jako příloha již vyplněná Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje