Události v sociální oblasti

Na této stránce vám budeme přinášet aktuální informace z dění v sociální oblasti.

ČBK a Charita ČR: Pětina mladých je ohrožena chudobou

13.06.2018

Podívat se blíž na mladé ohrožené chudobou i jejich největší potíže a také zjistit, nakolik jsou zažité představy o chudobě pravdivé, to byla základní motivace k provedení průzkumu, který zrealizovala Charita Česká republika a Česká biskupská konference. Potvrzuje se, že klíčové problémy pro mladé představují otázky bydlení, zadluženosti a přístupu k zaměstnání.

https://www.bcb.cz/wp-content/uploads/2018/06/dscn5177.jpeg-400x300.jpg 

Snímek: Tomáš Tetiva / ČBK

Průzkumu se účastnilo zhruba 800 mladých lidí ve věku 18 až 30 let. „Podle našeho průzkumu je celkem 20% mladých lidí ohroženo chudobou, přičemž navzdory obecným představám se nejedná o individuální selhání, ale z velké části za tím stojí společenské faktory, jako je rodinné zázemí, vzdělání, bydlení a dostupnost bydlení,“ uvedl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR.

Podle Martiny Veverkové, sociální analytičky z Charity ČR, je u nás chudobou ohroženo zhruba 300 tisíc lidí, což je pro společnost velmi rizikové, neboť v tom zůstávají obvykle celý život. Zároveň je to i morální výzva pro společnost, aby pomohla chudobu mladých odstranit. Podle ní za ni mohou především tři faktory. „U mladých lidí ohrožených chudobou si obvykle jejich rodiče nemohli vždy koupit to, co potřebovali. Dále je to zkušenost se ztrátou bydlení nebo nucené stěhování. Posledním faktorem je nižší vzdělání mladých lidí, kteří nemají maturitu,“ řekla Veverková.

Rodina a vzdělání mají na prevenci chudoby největší vliv

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím chudobu mladých v České republice je rodina a její finanční situace a chování. Dalšími faktory jsou vlastní vzdělání a zaměstnání. Lépe se ohrožení chudobou brání širší typy rodin s oběma rodiči, přičemž obecně je vyšší podíl ohrožených chudobou v domácnostech s malým počtem členů. Při prevenci chudoby tedy nejvíce záleží na podpoře rodiny, důležitá je ale i motivace ke vzdělávání.

„Vidíme, že fungující rodina je nejúčinnější prevencí chudoby a pádu do dluhových pastí u mladých lidí. Dobré rodinné zázemí je pro start do samostatného života klíčové jak z hlediska formování osobnosti a motivace ke vzdělání, tak z pohledu hmotné a finanční podpory. Podporu rodiny a motivace ke vzdělávání proto považujeme za zásadní,“ uvedl Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Ohroženější jsou ženy, rodiče a méně vzdělaní lidé

Výrazně víc chudých mladých je mezi ženami (27 %), než mezi muži (18 %). Souvisí to s nižšími příjmy žen a jejich větší ekonomickou závislostí na rodině či partnerovi. Výzkum také potvrzuje, že chudoba mezi mladými lidmi souvisí s dosaženým vzděláním, přičemž nejvíce ohrožena je skupina mladých lidí bez maturity. Celkem je ohroženo alarmujících 40 % mladých bez maturity ve srovnání s 13 % s dosaženým vysokoškolským vzděláním.

Zkušenosti z rodiny a dědičnost chudoby

Důležité jsou z hlediska rizika chudoby i zkušenosti získané v mládí a rané dospělosti. Častějším průvodním znakem mladých ohrožených chudobou je, že se jejich rodina několikrát zadlužila, že pocházejí z neúplné rodiny a že se často stěhovali. Jako kritická se pak jeví zkušenost se ztrátou bydlení. Méně ohrožení častěji absolvovali víceleté gymnázium a jejich rodiny je podporovaly ve studiu a cestování.

Solidarita mladých s chudými ve svém okolí je překvapivě vysoká

Téměř polovina mladých, kteří mají ve svém okolí někoho ohroženého chudobou, svému vrstevníkovi ve finanční nouzi zkoušela pomoci. Z celkového počtu mladých je to pak více než pětina, která podala pomocnou ruku, ať již někoho takového má nablízku, nebo ne. Více přitom pomáhají ti, kteří mají někoho chudého v rodině, překvapivě o něco častěji chudí, než ti chudobou neohrožení (61 versus 51 %).

„Ochota mladých pomáhat potřebným v rodině i mezi vrstevníky je dobrou zprávou, která koresponduje s evangelijním ‚neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě‘ (Mt 25,35-36) či starozákonním ‚rozděl se o svůj chléb s hladovým a o svůj oděv s nahým; z toho, čeho máš nadbytek, prokazuj milosrdenství‘ (Tob, 4, 15a, 16a),“ komentuje zjištění Stanislav Přibyl. „Jsme velmi rádi, že se nám u mladých lidí nepotvrzuje hypotéza o sobectví a uzavřenosti sociálních skupin.“

Stát by měl pomáhat víc, neziskovky provozovat jobs centra

Všechny skupiny respondentů se shodují na tom, že nejdůležitější v boji proti chudobě je předcházení zadlužení, dostupné bydlení a podpora pracovního uplatnění, přičemž 80 % mladých považuje za důležitou pomoc při získávání první práce a větší dostupnost školek. Neziskové organizace by se podle všech mladých lidí měly zaměřit na pracovní (62 %), právní a občanskou pomoc (52 %). Sami mladí ohrožení chudobou by také uvítali asistenci v oblasti sociálního bydlení, materiální pomoc nebo zprostředkování sociálních půjček.

„Vznikají paradoxní situace, kdy nám obce nenabídnou žádné byty pro sociální bydlení, ale naopak nám je nabízí komerční subjekt. Velký problém také představuje výše minimální mzdy, protože mnoho lidí bere mzdu těsně nad její hranicí. Kritikům braní sociálních dávek vždy říkám, že je třeba se na to podívat očima toho člověka, který v té situaci je,“ uzavřel Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Prezentace výsledků výzkumu.

(Zdroj: Církev.cz)

Konference "Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením"

Zdroj: ČTK, Praha 4. prosince 2017

Dne 30. listopadu 2017 proběhla v hlavním sále Senátu PČR konference na téma „Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“, která se uskutečnila pod záštitou jeho 1. místopředsedkyně paní Miluše Horské.

Konferenci pod heslem „Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené na trh práce“ pořádala ve spolupráci s partnery Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Konference se mimo jiné zúčastnili 1. místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská, předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR MUDr. Peter Koliba, náměstkyně MPSV ČR Ing. Iva Merhautová, náměstek MPSV ČR JUDr. Jiří Vaňásek, prezident KZPS ČR Jan Wiesner, předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a další zainteresovaní zástupci ministerstev a jejich organizací, zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních a rehabilitačních služeb ze státního i nestátního sektoru.

Ve dvou částech jednání a navazujících diskusních panelech vystoupili nejen senátoři a náměstci ministerstva, ale i představitelé AZZP ČR a také zaměstnavatelé, kteří společně otevřeli a diskutovali obě navzájem související a aktuálně řešená témata v rovině legislativy i praxe.

Ilustrační obrázek

Miluše Horská i Peter Koliba zhodnotili výsledky uplynulého funkčního období Vlády ČR, kdy se přes mnoho problémů podařilo ve spolupráci zákonodárců, ministerstva a sociálních partnerů nejen vyřešit naléhavé problémy, které přinesly radikální změny výše zaručených mezd, především ale položit základy potřebné reformy systému podpory zaměstnávání OZP, vyvolané především iniciativou samotných zaměstnavatelů. Také v oblasti koordinace rehabilitace je po dlouhém váhání na stole věcný záměr zákona, který je obsahem legislativního programu na rok 2018. Jiří Vaňásek a Rostislav Dvořák se mimo jiné shodli na názoru, že v české legislativě není plně respektována odborná gesce a odpovědnost ministerstev za obsah a konzistenci právních norem, počet poslaneckých iniciativ a novel zákonů je několikanásobně vyšší než ve vyspělých zemích. Důsledkem toho je zbytečná zátěž na straně úřadů i zaměstnavatelů, která snižuje jejich efektivnost. Iva Merhautová seznámila ve druhé části přítomné s obsahem věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace, o jehož některých aspektech přítomní diskutovali v panelu i v plénu. Zástupci zaměstnavatelů – konkrétně SIEMENS Česká republika, Magistrátu města Brna, Škody Auto a.s. i členů AZZP ČR na konkrétních příkladech dokazovali, že bariéry na obou stranách trhu práce jsou často zbytečné, mnohdy vyvolané právě nekoordinovaností nástrojů. Pokud je motivace a důvěra, lze překonat i zdánlivě velké překážky a specifické požadavky pro smysluplné uplatnění lidí se zdravotním postižením.

V závěru konference se její účastníci shodli, že pro efektivní řešení potřebujeme politické zadání a podporu. Cílem je systémové řešení, pro které nestačí jen změny legislativy, i když jsou nezbytné. Je nutné změnit chápání problému, zažité postoje nejen odborné veřejnosti, jejíž názory se sbližují, ale více využívat propagace dobrých příkladů, principů společenské odpovědnosti, meziresortní a regionální spolupráce. A také využívat zkušeností z praxe, kterých přibývá a které jsou málo propagovány.

Účastníci byli v závěru informováni o vzniku Ostravské výzvy, kterou podepisují významné osobnosti mimo politické strany z oblasti veřejného života, kultury, zdravotnictví a dalších oblastí. Jejím cílem je oslovit politiky a novou vládu a získat podporu pro prosazení nezbytných dalších změn.

Když věřící kolegové ve firmě inspirují

Letos v červnu absolvovala obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 1995 však Mgr. Simona Kaňoková, maminka syna (28) a dcery (27), začínala ve Skupině ČEZ vzdělávacími akcemi pro veřejnost a pro děti. Během 20letého působení v různých firemních pozicích prožila s firmou kus její historie a zároveň ji zajímal i vývoj v neziskovém sektoru.

Foto: Archiv Marie Kaňokové

Náš rozhovor by se měl týkat firemního dobrovolnictví. Vy jste ale začínala v útvaru komunikace celorepublikovými akcemi typu dětských soutěží a karnevalů …

Ano, sama jsem měla děti v předškolním věku. Později jsem se věnovala v útvaru public relations/vnější komunikace sponzoringu a časem pro mne mimo jiné byla zajímavá nabídka pracovat v organizaci a řízení. Takto máte možnost poznat celou strukturu firmy a tehdy jsem měla čest spolupracovat na přípravě mnoha systémových firemních změn s výborným šéfem.

Po roce 2000 byl již v České republice sponzoring známou záležitostí. Jakým směrem jste se ve firmě ubírali a co bylo impulzem pro změnu?

Velkou výzvou pro mne byla nabídka věnovat se novému tématu, firemní společenské odpovědnosti (CSR). Škála těchto aktivit již ve firmě byla živá, jen se to začalo jinak pojmenovávat a třídit. Je totiž podstatné rozdělení firemní odpovědnosti na ekonomickou oblast, zahrnující např. risk management, environmentální oblast, řešící vztah k přírodě a sociální oblast, která řeší vztahy k zaměstnancům ale i odborníkům či široké veřejnosti. Dnes jsme dál, nejde jen o finanční dárcovství, mnohé firmy se chtějí podílet na společenských otázkách, posouvat je a znát výsledky.

Možnost takového vzájemného obohacení přináší například osobní setkání během firemního dobrovolnictví. Jde o specifický typ tzv. nefinančního dárcovství. Každý zaměstnanec má jeden uhrazený den v kalendářním roce, který může věnovat práci ve prospěch neziskové organizace. Firma akce připravuje, včas vyhlašuje termíny po celé ČR, zajišťuje hodnověrnost organizací, hradí zaměstnancům občerstvení, podporuje jejich dopravu. Podle počtu účastníků neziskovkám uhradí potřebné pracovní pomůcky či drobný materiál spojený s akcí. V každém regionu zaměstnanci sami rozhodují, zda a kam půjdou pomáhat podle předem formalizovaných pravidel firmy.

Zkušenosti jste využila i ve své bakalářské a magisterské práci. Zdá se, že toto téma má v naší zemi stále obrovské možnosti rozvoje. Jak jste zvládla koordinovat pomoc v poměrně vysokém počtu zúčastněných?

Prvním krokem bylo, že si zájemci mohli vybrat den v roce. Opravdu sofistikovaně se ve firmách do sociálních akcí zapojuje max. 6-7 % zaměstnanců. Rozdělila jsem termíny akcí podle regionů, navázala vztah s neziskovou organizací jako prostředníkem mezi naší firmou a neziskovkami, kterým budeme pomáhat. To bylo důležité pro ověření záměrů a pověsti naší firmy a současné vytipování organizací, které si pomoc zaslouží. Nechtěli jsme posílat naše zaměstnance někam, kde by neziskovka chtěla pouze využít možností naší firmy a rovnou kalkulovala s finanční podporou. Touto cestou Skupina ČEZ nejde.

Dále je jistě nutné vyvážit balanc podmínek, za kterých jdete pomáhat, kdy a o jakou pomoc se bude jednat.

Vždy nám jde o to vyjít vstříc neziskovkám, co konkrétně potřebují a dát jim vědět aspoň půl roku dopředu. Jestliže my, jako firma jdeme pomáhat, zaplatíme zaměstnanci pracovní den, během kterého pracuje jinde. Je tedy nutné dbát i na tu druhou partnerskou stranu. Stejně tak hradíme neziskovce v předem určené výši 100 Kč na osobu i občerstvení. Jak ho pojmou, to je na nich, a je zajímavé sledovat, jak s obnosem naloží.

Firemní dobrovolnictví je dnes jistě dále, snaží se využít i profesní podstatu dobrovolníků. Jakým vývojem prošel program v ČEZ?

Pro naše zaměstnance bylo a je zajímavé vidět a slyšet, jaká služba, jaké prostředí a obtíže mají lidi v místě, vyslechnutí pozitivních osudů. Objížděla jsem téměř všechna místa a získala tím řadu cenných podnětů a názorů od samotných zaměstnanců. O organizacích, které jsme navštívili, se pravidelně zmiňujeme v tiskových zprávách. Těší nás, když ony na webu nebo sociální síti zveřejní zmínku, kdo jim pomohl, kdo s nimi strávil čas. Postupně jsem poznala, že i ve Skupině ČEZ máme mezi sebou věřící kolegy, kteří jsou zastánci mnohých dobrých myšlenek. V dnešní době jsou otázky spojené s vírou brány více jako soukromá záležitost a mnozí je na pracovišti neventilují. Tito lidé svým přirozeným osobním příkladem však často zaujmou a inspirují druhé a o jejich praktikované křesťanské víře se dozvíte někdy až časem, při osobních rozhovorech.

Vraťme se k dalším možnostem firemního dobrovolnictví. V rámci Vaší společnosti to fyzickou pomocí nekončí.

Snažíme se přejít k další úrovni. Jde o to využít profesní znalosti dobrovolníka, např. potenciál manažera, který umí rozvinout finance a investice, plánovat strategii a budoucnost. Začali jsme pracovat na možnosti využití odborného know-how, jde o tzv. expertní dobrovolnictví.

Např. organizace pečující o slabozraké – vše stojí na jednom člověku, který nemá zastupitelnost a s jeho časovými možnostmi a věkem by se organizace mohla dostat do rizikové situace. Svobodně vzniklý malý tým manažerů připravil návrhy strategie, výběrové řízení a vybral nového člověka ještě navíc se změněnou pracovní schopností. S odborným dobrovolnictvím je ovšem organizačně mnohem více práce a je třeba intenzivního individuálního zapojení a ze strany neziskovek otevřenosti, důvěry a opravdového zájmu o změny.

Dá se tedy říci - úkolem firem je vydělat peníze, ale jejich společenská odpovědnost je o vztazích a kultuře.

Ano. A kultura či étos firmy se může k dobrému měnit a s dobou rozvíjet pouze tím, když se rozvíjí zaměstnanci. Ti se mohou profesně i osobnostně posouvat, když mají pocit smysluplnosti práce, příjemné atmosféry, mají příležitost poznávat nové věci a přístupy. Pak jsou otevřeni i solidaritě a pomoci. To jsem u „našich lidí z energetiky“ zažila opakovaně během povodňové pomoci. Zkušenosti ukazují, že v řadě firem fungují např. sbírky, charitativní trhy, podpůrné snídaně přímo v jejich budovách. Ale musí to být kvalitně připravené, věrohodné a smysluplné.

V České republice se firemnímu dobrovolnictví dobře věnuje řada firem. Ty menší spíše po osobní linii a nechtějí se příliš zviditelňovat. Já si naopak myslím, že když se dobře komunikují dosažené výsledky, šíří se tak dobrá zpráva, ve které uprostřed skvělých organizací žije s příkladnými lidmi i poselství o Boží radosti a lásce.

Po 20 letech jste ze společnosti odešla. Mělo to souvislost s Vaším studiem na jihočeské teologické fakultě?

Můj odchod se studiem souvisel. Měla jsem potřebu se ve své práci zdokonalit a dělat jí profesionálněji.

Věnovala jsem se oboru Charitativní a sociální práce, zahrnující právě neziskový sektor. Pro mne jako pro věřící křesťanku je důležité, že jsem našla nové pohledy na argumentaci a poznala důležitost kritického myšlení. Uvědomila jsem si, kolik je možné ještě udělat dobrých věcí, ale natolik mne zaujala potřebnost společnosti a nedocenění lidí, kteří sociální práci vykonávají, že jsem se rozhodla osobně tuto profesi zkusit. Zaváděla jsem terénní pečovatelskou službu do nových míst v Čechách a pomáhala novým lidem v koordinaci činností a pečovatelů v regionu. Záleželo mi na sjednocení systému práce a administrativy.

Po této rok a půl trvající zkušenosti jsem se zamýšlela nad tím, kde je moje další role. Nakonec jsem přijala výzvu k návratu do Skupiny ČEZ za vstřícných podmínek pro práci týmu, věnující se problematice CSR. Myslím, že zde mohu využít náročné studium etiky v sociální práci a mnoho věcí zde uplatnit.

Jak vidíte samotné organizace, kterým pomáháte?

Neziskový sektor je velmi rozmanitý a stejně jako firmy má různou úroveň. Zajímají mne organizace, které mají ve svém poslání sociální práci. Ducha provozu těchto organizací mnohdy tvoří unavení a společensky nedocenění zaměstnanci, zavaleni povinnostmi vůči klientům. Ve firmě, alespoň co já mám zkušenost, se dobře argumentačně připravené nápady dočkají odezvy i podpory. Lze hledat nové cesty, zkoušet nové věci. Pokud jsou lidé v malé neziskovce umořeni kontrolami a výkazy a ještě mají podpůrně pečovat o jakkoliv oslabené lidi – pak není dost lidí ani energie na nápady, inovace a strategii pro rozvoj organizace.

Podobná pravidla platí i pro osobní život. Je moudré dodržovat pravidlo, že i pomáhat se musí umět. Neziskové prostředí je v některých ohledech podobně zapouzdřeno jako firemní. Jedna z mnoha cest je propojení, navázání a spolupráce dobrovolnictví občanského a firemního.

Autor: M. Bína

Uveřejněno v měsíčníku AKTUALITY – SETKÁNÍ, listopad 2017 / ročník XXVII; vydává Biskupství českobudějovické.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katolická církev k migraci jako sociální otázce

O víkendu 22. - 24. září 2017 proběhl v Českém Krumlově víkendový studijní výjezd Pracovní skupiny pro sociální otázky České Biskupské konference zaměřený na problematiku migrace. 

Podněty ze setkání:

Mgr. Jakub Líčka: Úkol charity ve vztahu k migraci

 • Charita, organizace zřízená ČBK, se zaměřuje se na pomoc všem, kdo to potřebují, bez rozdílu; není to lidskoprávní organizace,
 • největší nestátní neziskové zařízení v ČR = organizace, která nejen pomáhá, ale i zaměstnává,
 • migrace není stěžejní záležitostí charity, jíž jde primárně o sociální problémy, je nicméně jednou z oblastí, jíž se charitativní působení dotýká,
 • u otázky migrace vyvstal pro tuto organizaci problém, jak k tomu přistoupit – jde o širokou platformu, která není jednotná v postoji k migraci, ideově charita reprezentuje spíše střední cestu mez extrémními polohami,
 • vychází z toho, že imigranti, došli-li již do Evropy, jsou primárně ekonomickými imigranty (ti, kteří byli v ohrožení života, skončili vesměs v nejbližších bezpečných zemích),
 • roviny pomoci:
  • humanitární a rozvojová pomoc v místě konfliktu
  • humanitární pomoc na cestě (uprchlické tábory)
  • integrace cizinců do České společnosti (r. 2015 vznik tzv. generálního poskytovatele integračních služeb – vztahuje se na lidi s již uděleným azylem).

Resumé:

 • rezignace na ideové a morální posouzení, ale shoda na tom, že je potřeba pomoci tam, kde ti určití lidé už prostě pomoc potřebují 
 • práce na poli osvěty, informovanosti, vzdělávání

Jakub Múčka: Vzdělání a osobní zkušenost jako nutný předpoklad k dialogu a soužití

 • vzdělání jako korektiv přirozeného sklonu, kdy zvěcňujeme a instrumentalizujeme a projektujeme na základě dojmu, útržkovité info apod. své obavy a nejasnosti do druhých – např. migrantů,
 • vzdělání jako síla faktů, komplexního poznání, ale i povědomí o propojenosti a proporčnosti těch faktů (zorientovat se ve spleti informací je téměř nadlidské),
 • vzdělání jako konkrétní projev služby,
 • vzdělání jako předpoklad dialogu (věcná rovina mi umožňuje, abych byl „věrný“ situaci, které analyticky rozumím, a abych do druhého člověka nevkládal to, co mu neodpovídá),
 • vzdělání tudíž i jako předpoklad zvládání politických krizí (v souvislosti s migrací),
 • otázka spolupráce novinářů, zpravodajství a odborných analytiků.

Projekt Encyklopedie migrace (aneb „žurnalisti ve veřejném zájmu“) - dostupné na internetu: http://encyklopedie.org/, stále ještě jde o pracovní verzi:

 • informační základna jakožto rozcestník, která analyzuje problémy spojené s migrací (např. proč třeba v tu a tu dobu migrují lidé z Krymu), ideálně by to mělo výhledově spojovat info i od OSN, charity atd.,
 • servisní, koordinační služba pro akademiky,
 • pomocí krátkých srozumitelných a čtivých textů psaných metodou rozkrývání problémů zpětně ke kořenům a do čím dál větší do hloubky,
 • cílem není vytvořit hotově odpověď na migrační krizi, ale vytvořit dlouhodobou kostru, která se dá aktualizovat a zlepšovat,
 • cílí se na každého, ale spíše to zachytí středo- a vysokoškoláky, novináře.

ThLic. Petr Štica, Th.D.: Evropská imigrační a uprchlická politika

  • Východisko: přistupovat k takto komplexnímu tématu co nejvíc věcně a co nejvíc komplexně (Z. Bauman – téma migrace a uprchlictví je „nenapravitelně ambivalentní“),
  • Přehled vývoje evropské imigrační a uprchlické politiky: 1. fáze (1985-2004) – první kroky ke společné evropské imigrační a uprchlické politice; 2. fáze (2004-2015) – dominantní zaměření uprchlické politiky na bezpečnost (securitisation) – „dlouhá cesta“ ke společné imigrační a uprchlické politice EU,
  • Problém – nedostatečná komunitarizace evropské uprchlické politiky (nespravedlivé rozdělení zátěže spjaté s azylovým řízením; rozdílné standardy pro přiznávání statutu ochrany; rozdílné sociální standardy v rámci azylového řízení; neexistuje společný seznam bezpečných zemí původu; smlouvy o navracení neúspěšných žadatelů o azyl se zeměmi původu jsou uzavírány převážně mezi jednotlivými státy),
  • 3. fáze (od 2015) – hledání nových cest v imigrační a uprchlické politice EU – např. směrnice COM(2015) 452, COM(2015) 453, COM(2015), Smlouva mezi EU a Tureckem o navracení uprchlíků, Návrhy reformy Společného evropského azylového systému,
  • Etické podněty:
   • 1. Usilovat o aktivní, regulovanou evropskou imigrační politiku,
   • 2. Usilovat o prohloubenou komunitarizaci evropské migrační a uprchlické politiky,
   • 3. Usilovat o celoevropskou solidaritu v uprchlické politice prostřednictvím solidárního sdílení zátěže spjaté s azylovým řízením,
   • 4. Společné hledání politického řešení na evropské úrovni,
   • 5. Nespoléhat se na strategii řešení pře/odsunutí otázek spjatých s imigrací na jiné aktéry, ale zároveň spolupracovat se zeměmi původu a s tranzitními zeměmi,
   • 6. Koherentní migrační politika předpokládá: a) společné promýšlení imigrační a uprchlické politiky; b) promýšlení této politiky na jedné straně a dalších pro migraci relevantních politik na straně druhé (rozvoj, světový obchod, mírová politika, politika životního prostředí aj.),
   • 7. Neztratit ze zřetele orientaci migrační a uprchlické politiky na základní mravní hodnoty (lidská důstojnost, lidská práva, solidarita)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY PŘI ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCI (SO ČBK):

 • tvoří ji křesťané a lidé dobré vůle [angažovaní v životě církve a občanské společnosti (pastorace, politika, hospodářství, vzdělávací instituce, vědecká pracoviště aj.)]; SO se skládá z odborných sekcí: ekonomickáekologickápoliticko-sociální
 • ve své činnosti se neváže na žádnou z politických stran; může prezentovat oficiální stanovisko církve, resp. ČBK pouze když ČBK vyjádření předem schválila;
 • ČBK respektuje svobodu badatelské činnosti a svobodu vyjadřování členů skupiny (v odborných stanoviscích, prohlášeních, článcích, relacích apod.);
 • SO se věnuje aktuálním společenským otázkám a jejich řešení; ideovým východiskem je sociální nauka církve.

Cíle skupiny:

 • oslovovat odborníky vybraných oblastí, vytvářet síť externích odborníků,
 • podporovat odborný dialog o sociálních otázkách v rámci církve i mimo ni
 • sledovat současný stav výzkumu a vědeckého myšlení, publikované výzkumy sociální problematiky
 • provádět osvětovou a publikační činnost,
 • rozvíjet spolupráci s církevními organizacemi, hnutími a dalšími institucemi občanského sektoru.

Zdroj: socialninauka.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neziskovky si připomínají Týden sociálních služeb

4. září 2017

V týdnu od 2. do 8. října probíhá již 9. ročník týdne sociálních služeb v ČR. Někteří českobudějovičtí poskytovatelé se zapojili formou dne otevřených dveří.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Desítky tisíc zaměstnanců pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality i dostupnosti sociálních služeb a tento proces dále pokračuje.

Během Týdne sociálních služeb chtějí široké české veřejnosti ukázat, že:

 • sociální služby v České republice jsou kvalitní
 • sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí
 • sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

Zdroj: Tydensociálníchslužeb.cz

Stát letos uvolnil 200 miliard na odlehčovací služby

2017/08/04

Navzdory každoročnímu zvýšení částky na úhradu odlehčovacích služeb poptávka po nich stále převyšuje nabídku. V rámci Českých Budějovic a bezprostředního okolí je poptávka po tomto typu služeb trvale neuspokojená.

Zejména co se týče potřeb rodin pečujících o osoby se zdravotním znevýhodněním, jako je např. roztroušená skleróza, neurodegenerativní onemocnění nebo postižení páteře a těžké úrazy hlavy.

Pan Josef trpící neurodegenerativním onemocněním využil na 3 měsíční výjimku odlehčovací služby domova pro seniory, které jsou však jako registrovaná služba určeny primárně pro pobyty seniorů. Ubytovávat společně výrazně rozdílné věkové skupiny však není příliš vhodné.

Domov pro seniory Máj poskytuje tyto služby klientům od 27 let věku, Domov pro seniory Hvízdal pak od 40 let. Odlehčovací služby v domácím prostředí nabízí pouze Domácí hospic sv. Veroniky, a to pouze pro uživatele vyžadující současně hospicovou péči.

Studie, kterou si nechal zpracovat odbor sociálních věcí českobudějovického magistrátu, prokázala potřebnost lůžek pro dětské uživatele služeb. Těm již aktuálně pomáhá centrum Arpida.

Úhrada odlehčovacích služeb probíhá z příspěvku na péči, který náleží jejich uživateli. Na zvyšující se poptávku po nich reaguje také stát, který navyšuje objem prostředků určený právě na úhradu tohoto druhu služby. Letošní částka 200 miliard korun je doposud rekordní. Oproti minulému roku jde letos o deset miliard korun navíc. Ve srovnání s prostředky uvolněnými např. před deseti lety se jedná o trojnásobek.

Rok                        počet služeb         výše dotace

2007                      75                           62 mil. Kč

2015                      239                        164 mil. Kč

2016                      242                        190 mil. Kč

2017                      243                        200 mil. Kč

I toto zvýšení však pravděpodobně nepokryje poptávku především těch rodin, které pečují o své blízké celodenně. Ti se tak i nadále musí spolehnout na širší příbuzenstvo, pomoc dobrovolníků, nadací a individuálních dárců.

Zdroj: MPSV, Magistrát Č.B.

 

Lidé v nouzi dostanou kromě potravin i nádobí a oblečení

2017/08/01

Více než dvojnásobně navýšilo MPSV rozpočet projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“. Téměř 240 milionů korun je tak připraveno pro klienty materiálních bank a charitativních organizací. Současně došlo k rozšíření sortimentu pomoci o domácí potřeby a textil.

Foto: Potravinová banka Plzeň

Jedná se např. o hrnce, talíře, příbory a pomůcky k úklidu. Z textilií pak ručníky, osušky, prostěradla, utěrky, ponožky a spodní prádlo. Podle ministryně Marksové se v zimním období počítá s distribucí šál, čepic a rukavic.

Zdroj: MPSV

Nová kampaň chce přitáhnout více osobních asistentů

2017/07/25

Přibývá lidí s hendikepem i seniorů, kteří chtějí žít samostatně, namísto pobytu v ústavu. Většinou si však nemohou dovolit zaplatit asistenci. Obtížné je asistenty najít. Lidí, kteří by o takovou práci stáli je nedostatek. To chce změnit nová kampaň organizace Asistence o.p.s. Propojením sociálních služeb v Česku oslovuje další pečovatele.

„Pojďte dělat práci, která má smysl“ vyzívá spot kampaně: https://www.youtube.com/watch?v=DrmeAWVhgLQ. Služby napříč republikou lze nově najít na interaktivní mapě, včetně příběhů lidí, kteří pomoc poptávají.

http://asistujeme.cz/#mapakontaktu

Náklady na osobní asistenci činí zhruba 40 tisíc měsíčně za denní péči v rozsahu 20 hodin. MPSV chce u IV. stupně postižení navýšit příspěvek z 13 200 19 200 na korun. Navýšení by se týkalo až 25 tisíc uživatelů služeb a stálo by 1,8 miliardy korun. Podle ministryně Marksové, však tuto novelu již stávající sněmovna nechce projednat. Ministerstvo proto přemýšlí, jakou cestou tento nárůst prosadit.

Problematice se věnovala včerejší reportáž v Událostech České televize (16 minuta a 16 vteřina

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/217411000100723/ )

Zdroj: ČT24, Asistujeme.cz

Domácí hospicová péče Charity funguje už přes 20 let - i  bez doplatků

2017/07/21

Česká média v uplynulých dnech informovala veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta po dobu více než 30 dní. K této důležité otázce lidského života se aktuálně vyjádřila Charita ČR.

Foto: Lubomír Kotek, Charita ČR

V souvislosti např. s článkem na aktuálně.cz koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR Ludmila Kučerová uvedla, že pomoc lidem, kteří si přejí strávit zbytek svého života doma, je již dobře dostupná.

Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují.“ Mobilní hospice totiž poskytují služby většinou v jiném režimu než domácí hospicová péče.

Domácí zdravotní hospicová péče Charity je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a dlouhodobě funguje na území celé ČR, u mobilní hospicové péče nyní ministerstvo zdravotnictví v rámci pilotního projektu spolu s VZP ověřuje její životaschopnost a možnosti dlouhodobého financování.

Domácí zdravotní hospicová péče

Jedná se o pomoc zajišťovanou v rámci tzv. domácí zdravotní péče (známé i jako ošetřovatelská služba). Tato pomoc je poskytována individuálně a bezplatně odbornými sestrami podle skutečně potřebného času. Zdravotní sestry navštěvují nemocné přímo doma, spolupracují s ošetřujícím lékařem a dalšími odborníky – lékaři paliativní medicíny, onkology, klinickými psychology ad. Vše dle individuálních potřeb uživatelů těch, a v těsné spolupráci s jejich rodinami a blízkými.

Garantem péče je praktický nebo jiný ošetřující lékař a je hrazena po celou dobu potřebnosti. „Pokud pacient něco připlácí, jedná se o doplňující služby jako je např. pečovatelka, zapůjčení pomůcek apod.,“ upřesňuje Ludmila Kučerová.

Cílem služby je umožnit pacientovi strávit poslední čas svého života v kruhu rodiny se svými blízkými. Tuto zdravotní pomoc mohu samozřejmě využít i lidé žijící osamoceně, kteří si přejí strávit zbytek života ve známém prostředí svého domova.

Kromě 53 charitních středisek pod hlavičkou Charity ČR poskytuje tuto péči celorepublikově také řada agentur domácí zdravotní péče.

Zdroj: cirkev.cz, Charita ČR

Za péči o příbuzné placené volno

2017/07/14

Od poloviny příštího roku bude možné dlouhodobě pečovat o nemocné členy rodiny. Novela zákona o nemocenském pojištění to umožní lidem, kteří si jej hradí.

Foto zdroj: www.nudz.cz

Za dlouhodobou péči např. o dítě po úraze či nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit doma, dostanou zaměstnanci 60 procent platu. Nově by se tam mohlo ulevit také zaplněným nemocnicím a léčebnám, kdy se podle odhadu ministerstva může jednat až o čtvrtinu pacientů, kteří by se jinak léčili právě v ústavech.

Podle hospodářské komory však nelze přenášet odpovědnost za péči o nemocné na zaměstnavatele a hrozí také riziko zneužívání. Po přičtení dávek na péči pro samotné nemocné a nároky na další dávky může jít o zajímavou alternativu k práci.

Novelu musí ještě schválit senátoři a podepsat prezident.

Z charity vyjedou za klienty novými vozy

2017/07/12

Dva nové služební vozy mohou začít využívat zdravotní sestry českobudějovické Městské charity.

Sněhově bílá vozidla Škoda City GO, která Městská charita pořídila také díky dárcům Tříkrálové sbírky a příspěvku společnosti Porsche ve výši 105 tisíc korun, požehnal generální vikář Biskupství českobudějovického Mons. David Henzl.

Předání vozů a šeku proběhlo v autosalonu Porsche také za účasti ředitele pobočky Porsche ČB Ing. Josefa Kiselicy, ředitele českobudějovické Městské charity Mgr. Josefa Hese a zástupců charitní domácí zdravotní péče.

Výtěžek letošního ročníku Tříkrálové sbírky je téměř 388 tisíc korun.

Sestry Domácí zdravotní péče Městské charity České Budějovice ročně v domácnostech klientů poskytnou péči téměř dvěma stovkám pacientů. Za svými uživateli na Českobudějovicku najezdí kolem 150 tisíc kilometrů.   

Na Dny lidí dobré vůle na Velehrad dorazilo přes 100 vozíčkářů

2017/07/10

Na mezinárodní setkání ve dnech 4. – 5. července dorazilo přes 100 vozíčkářů z Česka, Německa, Polska a Slovenska. Akce je tradiční součástí cyrilometodějských Dnů lidí dobré vůle. Asistenční službu vozíčkářům zajistili desítky dobrovolníků z Maltézské pomoci – hlavního organizátora setkání handicapovaných.

Podle Michala Umlaufa z Maltézské pomoci se očekávalo 120 až 140 účastníků vozíčkářů. „Není zásadní ten počet. Spíš jde o osobní vztahy, o kontakty, o příležitost pro vozíčkáře pobýt tady na Velehradě, zakusit nějakou chvilku vytržení z toho běžného denního života, navázat třeba nová přátelství, poznat nové lidi", řekl.

Pro vozíčkáře byla 4. července připravena poutní bohoslužba v bazilice. Po se uskutečnilo setkání na nádvoří před základní školou, kde je navštívili interpreti večerního charitativního koncertu a další osobnosti. Velkým lákadlem byl večerní koncert lidí dobré vůle, který vozíčkáři tradičně sledují z míst v prvních řadách. Po jeho skončení se setkali u ohně, při opékání špekáčků a zpěv za doprovodu kytary.

Řada vozíčkářů se vrací na Velehrad opakovaně. Zásadní roli v organizaci jejich setkání hrají dobrovolníci. Zatímco při prvních ročnících šlo nejčastěji o studenty, v posledních letech se k nim podle Umlaufa přidávají i lidé středního věku a nejrůznějších profesí. „Mezi dobrovolníky se objevil starosta nedaleké obce, máme mezi nimi pedagogy, právníky, technology, chemiky. Každý z těch hostů z řad vozíčkářů se může rozhodnout, kam by se chtěl podívat, co ho zajímá, jaké aktivity by chtěl zhlédnout. A podle toho se mu dobrovolník snaží vyjít vstříc, doprovodit ho a případně mu pomoci", dodal Umlauf.

Už podeváté mezi dobrovolníky nechyběla čtyřiadvacetiletá Lucie Hanáková z Hroznové Lhoty na Hodonínsku. K pomoci ji přiměla její sestra, která na Velehradě studovala gymnázium. Práce pro handicapované prý mladou dobrovolnici naplňuje. „V životě jsem neměla takový pocit, kdy uděláte někomu radost jen tím, že mu děláte společnost. To je ta náplň jak pro něj, tak pro vás", řekla Hanáková.

Počet vozíčkářů, kteří se účastní cyrilometodějských slavností, se kolem stovky v posledních letech pohybuje pravidelně.

  

Foto zdroj: www.velehrad.eu

Operační program zaměstnanost podpoří duševně nemocné a domácí hospic – zatím pouze v Praze

Dotaci od jednoho do 15 milionů korun mohou jednotlivý žadatelé získat prostřednictvím výzvy 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“.

V rámci domácí paliativní péče bude snaha podpořit aktivity ke zvýšení informovanosti mezi pečujícími – sdílení zkušeností, nácvik odborných technik nebo pomoc s péčí o domácnost.

Podporu je možné získat také na zapojení většího počtu peer konzultantů – lidí s osobní zkušeností, kteří mohou být pro ostatní podobně postižené inspirací a povzbuzením k začlenění se do společnosti. Podpora je určena také rodinám dětí s poruchou autistického spektra, na odlehčovací služby či osobní asistenci.

Žádosti o finanční podporu je možné podávat od 19. září 2017 do 30. října 2017.

Obdobná výzva pro žadatele mimo hlavní město se začne připravovat na podzim, s jejím vyhlášením se počítá v první polovině roku 2018.

Tisková zpráva MPSV (238,5 kB)

Zdroj: MPSV

Před rokem se ČR připojila k istanbulské úmluvě

Mezinárodní smlouva iniciovaná Radou Evropy zavazuje podepsané státy k postupu vůči násilí na ženách prostřednictvím prevence, ochrany žen a stíhání pachatelů či monitorováním těchto činů.

Úmluva, která vstoupila v platnost 1. 8. 2014, si klade za cíl zavedení postihu následujících činů:

 • fyzické a psychické týrání
 • nebezpečné pronásledování (stalking)
 • sexuální obtěžování, násilí a znásilnění
 • vynucený sňatek
 • mrzačení ženského genitálu (ženská obřízka)
 • vynucený potrat a sterilizace

Ratifikace „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (7 MB), jak zní její název v Parlamentu ČR, se zatím odsouvádo povolebního času. MPSV chce tuto oblast začlenit do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby. Ta by měla domácímu násilí předcházet a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly.

Zdroj: MPSV, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí

Kaplani jsou připraveni pro službu v nemocnicích

2017/06/10

Zdroj: www.bcb.cz

Deset frekventantů úspěšně absolvovalo kurz nemocničních kaplanů. Po absolvování závěrečného kolokvia jsou tak připraveni na praktickou službu v lůžkových zařízeních.

Na Teologické fakultě JU si v uplynulém akademickém roce prohlubovali znalosti v oblasti religionistiky, filosofické a teologické antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. V praktické části se je pak učili aplikovat v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti z různých částí republiky volili dvě zařízení a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají.

První ročník kurzu „Nemocniční kaplan“ byl v rámci celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě zakončen v sobotu 10. června. Vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zdejší fakulta stala třetí, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí.

Kurz byl vytvořen a realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, s lékaři Nemocnice České Budějovice, a. s., Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích, Domácím hospicem sv. Veroniky v Českých Budějovicích a dalšími zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče v Jihočeském kraji. Na kurzu se podílela rovněž Jednotka klinické pastorační péče při Onkologické klinice VFN v Praze.

Splňuje také požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídá rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.

Biskupství otevírá expozici 3D modelů pro zdravotně postižené

2017/05/18

Zdroj: Biskupství českobudějovické

První stálá expozice haptických modelů v Jihočeském kraji chce zrakově postiženým a osobám upoutaným na invalidní vozík zpřístupnit umění prostřednictvím předmětů určených pro vnímání hmatem. Součástí 3D modelů jsou popisky děl v Braillově písmu pro nevidomé. Expozici připravilo Biskupství českobudějovické ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

„Naším záměrem je zpřístupnit umělecká díla lidem se zrakovým postižením a současně umožnit vidícím zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla“, řekl biskup Vlastimil Kročil.Převedení vizuálního objektu do výtvarného tvarosloví podle něj nevidomým odkrývá zákonitosti výtvarného jazyka a současně umožňuje vidícím možnost porovnat to, co poznají a čeho se dotýkají. „Máme možnost společně se naučit vnímat umění odlišným způsobem, než jsme zvyklí, když vnímáme výtvarná díla výhradně zrakem“, dodal českobudějovický biskup.

Doprovodný popis objektů odpovídá normám pro text určený slabozrakým a je upraven v Braillově písmu pro nevidomé na tabulkách z umělého dřeva. Vytvořený QR kód odkazuje na hlasový výstup a přetlumočení psaného textu do znakového jazyka pro neslyšící, čímž se rozšiřuje cílová skupina expozice. Přístup k modelům umožňuje zdravotně handicapovaným instalace na speciálních podstavcích.

V první fázi jsou zpřístupněny haptické modely tří gotických konzol z pálené hlíny. Zdobené reliéfy představují divého muže, Svatou Trojici a pelikána krmícího svá mláďata z klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Autorkou je Bc. Veronika Boušková. V letních měsících bude expozice rozšířena o modely maleb přenesených do reliéfu – svatého Kryštofa a Panny Marie Klasové. Autorkami jsou Bc. Tereza Ronovská a Bc. Tereza Hrabánková. S realizací dalších haptických modelů se počítá v příštím roce.

Hmatová estetika (hapestetika) se zaměřuje na estetickou stránku hmatového vnímání u nevidomých lidí. Do popředí tak, vedle informační hodnoty hmatového vjemu, vystupuje zážitek estetický, spojený s vnímaným objektem a vnitřním světem nevidomého. Zpřístupnění běžné výstavy nevidomým spoluobčanům napomáhá jejich integraci do běžného života a přibližuje jim umění a společenský život vidící společnosti.

Kontakt:

Miroslav Bína

tiskový mluvčí

tel.: 734 760 737

e-mail: bina@bcb.cz

Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000 korun pro neziskovku

2016/12/07

Třetí ročník Ceny Nadace Vodafone Rafael byl v pondělí 5. prosince vyhlášen v Praze. Cena je určena pro neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. S Cenou je spojená finanční odměna 200 000 korun.

Současně byla vyhlášena literární soutěž Internet a můj hendikep. Obě ocenění budou vyhlášena na již 17. ročníku konference INSPO o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Vláda chce snížit počet sociálně vyloučených lokalit

 2016/11/28

Soubor opatření v oblasti bezpečnosti, bydlení, dluhové problematiky, podpory rodin, sociálních služeb a sociální práce by mělo vést ke zmírnění sociálního vyloučení a zániku sociálně vyloučených lokalit. Vláda projednala strategii pro roky 2016 – 2020.

Materiál se zaměřuje např. na zlepšení stavu kriminality v soc. vyloučených lokalitách, posílení prevence, snížení pocitu napětí a počtu nenávistných násilných činů, či zvýšení důvěry obyvatel těchto lokalit v Policii ČR a instituce.

Do roku 2020 by mělo dojít k minimalizaci dlouhodobého bydlení v ubytovnách, nebo v pobytových sociálních službách, jako jsou azylové domy a noclehárny. Žádné dítě by nemělo v podobném tipu bydlení pobývat déle než jeden měsíc. Záměrem je současné snížení počtu lidí, kteří ztrácejí samostatné bydlení a zvýšení jeho dostupnosti pro ohrožené osoby v běžné zástavbě.

Strategie si všímá i problémů exekucí, se kterými se v tuzemsku potýká až milion lidí. Cílem je snížení předluženosti jednotlivců i domácností, zvýšení finanční gramotnosti dětí a osob ve vyloučených oblastech. Problém dluhů by měla pomoci řešit regulace nebankovních spotřebitelských úvěrů a postihování porušování zákona. Dlužník by měl mít možnost informovat se na jednom místě o vlastních dluzích po splatnosti a exekucích.

K podpoře výchovy dítěte v přirozeném prostředí jeho původní rodiny by podle vlády mělo vést zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociální práce a aktivizace obyvatel k zapojení do řešení problémů.

U dětí ze sociálně vyloučených lokalit od 3 let (případně od 2 let věku) by se pak měl zvýšit jejich počet v rámci předškolního vzdělávání, u starších půjde o snahu udržet je u studia na středních školách.

Více: Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020 (1,5 MB).

Mobilní hospicová péče už brzy v rámci pojištění

2016/11/07

Ministerstvo zdravotnictví chce zařadit domácí paliativní péči na seznam zdravotnických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění. Upřesní okruh pacientů, kterých by se taková úhrada mohla týkat.

 Služby hospicové péče jsou aktuálně hrazeny díky dárcům a dotacím. Na část nákladů přispívají samotní klienti. Díky pilotnímu projektu VZP by se mohl mírně rozšířit počet zařízení, která tuto péči nabízejí. Výsledky projektu vykázali dostatečnou úroveň péče o uživatele i v domácím prostředí při současně nižších denních nákladech. Ministerstvo zdravotnictví by bylo rádo, kdyby se do podobných projektů zapojili také další zdravotní pojišťovny.

Na Budějovickém Majálesu bude možné se nechat otestovat na pohlavně přenosné choroby

 Tisková zpráva, 2016/05/23

České Budějovice, 20. května 2016 – V Českých Budějovicích se v příštím týdnu bude odehrávat 13. ročník Budějovického Majálesu. A protože si za dobu svého konání získal velkou popularitu mezi mladými lidmi, především studenty, rozhodly se některé českobudějovické neziskovky oslovit jeho mladé návštěvníky.

Některé neziskové organizace působící na území Českých Budějovic se rozhodly spojit své síly a na Budějovickém Majálesu představit své služby a aktivně oslovovat mladé lidi. PREVENT 99, ROZKOŠ bez RIZIKA, Salesiánské středisko mládeže a Městská charita si od společného projektu slibují především to, že mladým lidem a široké veřejnosti představí síť sociálních služeb pro mládež, která je ohrožená rizikovým chováním, a to buď v oblasti návykových látek, sexu a sexuálně přenosných chorob nebo jen nevhodným trávením volného času.

Jak uvádí Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT, tento nápad vznikl na pracovní skupině Drogy a prostituce v rámci Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice jako nosné téma na letošní rok. „Oním nosným tématem byla zvolena osvěta ohledně infekčních chorob u dospívajících. Spojili jsme se s organizátory Budějovického Majálesu a ve spolupráci s nimi a dalšími neziskovými organizacemi jsme dohodli stánek a sanitu, které budou návštěvníkům Majálesu k dispozici ve středu 25. a v pátek 27. května na Sokolském ostrově. Naším cílem je zvýšit povědomí o pohlavně a krvepřenosných chorobách, kterých se dnešní mladí bojí, ale přesto o nich ví méně a méně si dávají pozor,“ vysvětluje Tomáš Brejcha.

Součástí prezentace neziskových sociálních služeb na Majálesu bude představení jejich poslání, cílů a oblastí, jimiž se zabývají. Bližší informace budou k dispozici přímo prostřednictvím jednotlivých pracovníků služeb a v letácích s podrobným popisem služeb.

Lákavou součástí projektu je i možnost nechat se zdarma a anonymně otestovat na pohlavně přenosné choroby v mobilní sanitce ROZKOŠE bez RIZIKA, dále nabídne poradenství o pohlavně přenosných infekcích a bezpečnějším sexu.

Kontakt:                                                            

Tomáš Brejcha

Vedoucí zařízení

Adiktologická poradna PREVENT

PREVENT 99 z.ú.

poradna@prevent99.cz

Vláda zvyšuje příspěvek na péči

2015/17/12

Vláda schválila návrh zákona, který od 1. srpna 2016 zvýší o deset procent příspěvek na péči, poskytovaný lidem závislým na péči jiné osoby.

Na zasedání 14. prosince schválila vláda novelu zákona o sociálních službách a zákona o zvláštních řízeních soudních, který poprvé od zavedení systému výplaty příspěvku na péči v roce 2006 příspěvek valorizují. Jde o pomoc zejména pro ty, kteří se ve své složité životní a zdravotní situaci neobejdou bez pomoci a péče.

 Zdroj:www.vlada.cz

Stát v příštím roce otestuje sociální bydlení

Deset vybraných měst a obcí v rámci České republiky se v příštím roce účastní testování sociálního bydlení v rámci pilotního projektu MPSV. Mělo by se jednat o obce a města s různým počtem obyvatel a odlišnou úrovní sociálního začleňování. Na pilotní projekt získalo ministerstvo finanční prostředky z Evropské unie.

Zdroj: MPSV. Více k tématu v časopisu Moderní obec, ročník XXI, číslo 12, prosinec 2016.

Zaujalo nás… Age management aneb rozumíme stárnutí?

V souvislosti se stárnutím populace a tím i pracovní síly se i v českém prostředí se prosazuje pojem age management. Orientaci nejen v pojmosloví nabízí průvodce určený jednotlivcům, organizacím a celé společnosti.

Po úvodním naznačení demografického vývoje v Evropské unii a budoucích trendů ve stárnutí populace se autoři zamýšlí nad samotným pojmem stárnutí (analogicky úspěšné / produktivní / zdravé stárnutí) jako východisku k uplatnění age managementu a doplňují téma slaďování rodinného a pracovního života. To podle nich představuje další úhel pohledu a připomíná, že opatření age managementu se vlastně netýkají pouze starších osob, ale pracujících osob v každém věku, akutně také tzv. sendvičové generace.

Následující model sociálně zodpovědného rozvoje lidských zdrojů je doplněn příklady zisků z uplatnění age managementu. Nechybí problematika vzdělávání osob 50+ a jejich zapojení do pracovního procesu.

Závěr publikace autoři věnují možnostem uplatnění age managementu v prostředí České republiky vyvrácením některých mýtů spojených se starším věkem, naznačením role státní správy, zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců.

Titul:Age management:jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu

v České republice

Autoři:   Petr Novotný, Nina Bosničova, a kol.

Vydal:     Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

Kniha je volně ke stažení na www.aivd.cz

Zdroj: www.aivd.cz

Ministerstvo chce minimální standardy u pobytových služeb

2015/12/09

Minimální počet pečujících osob na počet lůžek, velikost prostor a požadavky na technický provoz objektu. Zařízení nabízející pobytové sociální služby by měla mít podobné standardy provozu, jako mají zdravotnická zařízení. MPSV reaguje na doporučení ombudsmanky, která kritizovala stávající pravidla pro jejich registraci.

Nově by tak pro všechna pobytová zařízení mělo platit stejné minimum. Podle veřejné ochránkyně práv jsou jednotlivá zařízení na různé úrovni. „Standard má zajistit, aby se ti horší mohli posunout alespoň k průměru“, řekla Anna Šabatová.

Jasné parametry pro poskytovatele pobytových služeb napříště určí vyhláška. Jak uvedl mluvčí MPSV Jan Habáň, hlavním důvodem chystaných změn „je bezpečnost klientů sociálních služeb, dostatečné zázemí (např. hygienické), trvalá péče v adekvátním počtu sociálních pracovníků“. Návrh upravuje mimo jiné i nabídku programu pro uživatele mimo samotné pobytové zařízení.

Zdroj: Česká televize, Události 5. 12. 2015

Seniorům z Prahy 7, kteří nemají na obědy, pomáhají místní restaurace

2015/12/07

Sedmá městská část ve spolupráci s iniciativou „Zachraň jídlo“ uvedla do praxe ojedinělý projekt. Zapojila místní restaurace do pomoci seniorům, kterým nezbývají peníze na hrazení obědů. Zatím první desítka seniorů z Prahy 7 jednou týdně zdarma dostává plnohodnotná obědová menu. Počet klientů se bude zvyšovat.

„Z praxe našeho sociálního odboru víme, že v Praze 7 žijí starší občané, kteří mají značné problémy platit si každodenní stravování. Obvykle se jedná o seniory, kteří žijí sami bez partnera, nemohou se spolehnout na pomoc rodiny, zdravotní stav jim již neumožňuje přivydělávat si nebo se potýkají s dluhy či dokonce exekucemi. Tito občané se po uhrazení nákladů na bydlení a ostatních poplatků často ocitají na hranici životního minima,“ uvedla radní Prahy 7 Silvie Kratochvílová.

Standardní dovážku obědů pro seniory zajišťuje pro městskou část příspěvková organizace Pečovatelské centrum Praha 7. Radnice hledala řešení, jak pomoci občanům, kteří si placení obědů nemohou dlouhodobě dovolit, či těm, kteří byli tuto službu nuceni z důvodu momentální nouze odhlásit.

„Velice ráda bych poděkovala restauracím Lokál Nad Stromovkou a Peperoncino, které jako první nabídly svou pomoc. Díky nim jsme mohli začít vozit bezplatné obědy těm nejpotřebnějším seniorům. Pevně věřím, že se postupně připojí další restaurace a budeme moci tuto pomoc dále rozšiřovat,“ doplnila Silvie Kratochvílová.

Městská část na počátku oslovila iniciativu Zachraň jídlo, která již dva roky propojuje výrobce, poskytovatele a spotřebitele potravin, a požádala ji o zmapování situace v Praze 7. Dobrovolníci a členové Zachraň jídlo se vypravili po restauracích s žádostí, zda-li by nebyly ochotny věnovat své přebytky. Původní záměr využít přebytková jídla však narazil na přísné hygienické podmínky, a proto se se dvěma restauracemi dohodla jiná forma spolupráce: vaří pro seniory plnohodnotná menu na vlastní náklady.

Restaurace dodávají polední menu zcela zdarma. Klienty využívající tuto službu vybírá sociální odbor, který dokáže posoudit jejich individuální životní situaci. Jedná se o seniory, kteří mají nízké příjmy a pohybují se na hranici životního minima, ocitli se bez pomoci rodiny, žijí v nájemním bydlení nebo mají špatný zdravotní stav. Sociální odbor Prahy 7 zahájil aktivní vyhledávání (depistáž) seniorů v nouzi, kterým často chybí informace o čerpání dávek.

Rozvoz bezplatných obědů aktuálně zajišťuje Praha 7. Radnice do budoucna počítá s pomocí neziskových organizací, které mají s rozvozem jídel seniorům zkušenosti.

Silvie Kratochvílová v restauraci Peperoncio (Foto: archiv Městská část Praha 7)

Převzato z www.praha7.cz

Poskytovatelé sociálních služeb získali pravidla aktualizace krajské sítě

2015/11/25

Posuzování sociální služby pro účely aktualizace krajské sítě z hlediska plnění dostupnosti, efektivity a kvality bude probíhat na základě dostupných dat kraje, obcí a samotných poskytovatelů služeb. Zastupitelstvo Jihočeského kraje 5. listopadu schválilo „Pravidla pro aktualizaci krajské sítě sociálních služeb“.

V rámci posuzování bude u poskytovatelů služeb prováděn průběžný monitoring služeb v místě jejich poskytování a samotná aktualizace krajské sítě bude prováděna třemi způsoby:

1)       zařazením nové služby na základě žádosti zpracované dle schválených „Pravidel“

2)       akceptací změny v navýšení / snížení počtu lůžek a počtu pracovníků u služeb, které již jsou součástí sítě (na základě žádosti zpracované dle schválených „Pravidel“)

3)       průběžným posuzováním efektivity, dostupnosti a kvality služby z dostupných dat kraje, obcí a samotných poskytovatelů.

Zařazení sociální služby do krajské sítě a vydání tzv. „Pověření k poskytování služby“ bude jednou z podmínek pro následné poskytnutí dotace z krajského rozpočtu.

Zdroj: Pravidla pro aktualizaci krajské sítě sociálních služeb (1,7 MB)

Ministerstvo sjednocuje pohled na plánování sociálních služeb

2015/11/20

Publikace MPSV „Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“ je výsledkem snahy o sjednocení pohledu na problematiku a osvětlením souvisejících ustanovení zákona o sociálních službách. Jednotlivé kapitoly se věnují popisu činností a evaluační zprávy, obsahu plánu služeb, zdrojům a dokumentaci plánovacího procesu, jeho organizaci a personálnímu zajištění. Publikaci doplňuje slovník pojmů.

Pro kraje představují kritéria vodítko při realizaci plánování a přípravě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Jejich hlavní principy a postupy chce ministerstvo do budoucna ukotvit v prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách (s účinností od 1. 1. 2017). Povinným dokumentem jsou pak kritéria pro kraje při realizaci individuálních projektů v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.

Kritéria koncipovaná v minimální variantě poskytnou prostor pro překonání nebo obohacení ze strany jednotlivých krajů a obcí. Některé principy a postupy platí pro plánování sociálních služeb obecně na jakékoli rovině. I v tomto smyslu mohou obce inspirovat při vedení plánování služeb a podobě jeho výstupů a výsledků.

Průběžně budou kritéria doplněna o metodiku pro tvorbu krajské sítě služeb a plánování finančních prostředků v rámci krajských střednědobých plánů služeb.

Zdroj: publikace MPSV - Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni

Obce dostali vodítko k činnosti veřejných opatrovníků

2015/11/16

Nejčastěji řešené životní situace, jako je řízení na úřadech, vedení osobních financí, zdravotní péče nebo zajišťování osobních věcí a správa majetku. Postupy při zajištění úkonů veřejného opatrovníka přináší materiál „Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky“, kterým chce Ministerstvo vnitra obce upozornit na úskalí výkonu těchto činností a doporučit postup pro řešení některých oblastí života.

Kromě případových studií z praxe vysvětluje vodítko základní pojmy v dané oblasti, výkon opatrovnictví a pravidla daná zákonem. Rozebírá typy opatrovnictví a postup při ustavení veřejného opatrovníka. Nechybí přehled kontaktů na dotčené orgány a úřady, a publikaci doplňují odkazy na webové portály, jako další informační zdroje.

Zdroj: publikace Ministerstva vnitra: Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky (793,4 kB)

Slovník sociálního zabezpečení chce být pomůckou pro ty, co si neví rady s pojmy z oblasti sociální sféry

Vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry je cílem „Slovníku sociálního zabezpečení“. Publikaci, která vychází historicky poprvé, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV). Slovník je vydáván u příležitosti 25. výročí od vzniku ČSSZ a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.

„Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval, a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Věřím, že slovník čtenářům poradí a pomůže. Zároveň chci poděkovat všem zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí i ministerstva, kteří se na nelehké přípravě slovníku podíleli,“ dodala ministryně.

Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech.

Tištěná verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Chystá se i verze elektronická, u níž budou hesla průběžně aktualizována. V nejbližší době elektronický slovník najdete na webu MPSV i ČSSZ.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/22790

Bezpečnost seniorů řešili poslanci

2015/04/22

Násilí na seniorech postupně roste, až pětina z nich se stala obětí násilí nebo podvodu. Souvisí to s postupným nárůstem populace v seniorském věku a krizí v oblasti rodiny. Tématu násilí na seniorech se věnoval dne 21. dubna 2015 seminář v Poslanecké sněmovně.

Na násilí na seniorech se stále častěji podílejí organizované skupiny. V minulém roce bylo cca 1100 seniorů okradeno o zhruba 35 milionů korun, což činí 30 tisíc na jeden podvod.

Dalším problémem je násilí páchané na seniorech, a sice partnerské násilí a násilí trans-generační páchané dětmi a vnoučaty. Až 36 % násilí páchaného na seniorech je psychické povahy. Odhadem o zhruba 80% takových činů však orgány činné v trestním řízení a sociální pracovníci nevědí.

Určitou ochranu by do budoucna mohl přinést tzv. „status zvlášť zranitelné osoby“ (dnes již uplatňovaný v případě dětí), který by byl seniorům přiznán od určité věkové hranice a automaticky uplatňovaná vyšší sazba v rámci trestního řízení při spáchání trestného činu vůči takovému seniorovi. Konkrétní návrh legislativního řešení by mohl vzejít z poslanecké dílny.

Foto: Městská policie Praha

Alternativní pracovní úvazky mohou být receptem pro rodiče malých dětí

2015/04/15

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí český pracovní trh zaostává za západoevropskými státy ve využívání flexibilní formy práce. Ke klasickému pracovnímu úvazku však existuje řada alternativ od úvazku zkráceného přes flexibilní pracovní dobu, práci z domova až k rozděleným nebo sloučeným pracovním úvazkům:

Pružná (flexibilní) pracovní doba: Pracovní doba je upravena na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel stanoví časové rámce, v nichž je možné se pohybovat, a zaměstnanci si pracovní dobu (její začátek a/nebo konec) mohou upravovat podle svých potřeb. Podmínkou je, že se v určitém pevně stanoveném časovém úseku nacházejí na pracovišti a také že odpracují stanovený počet hodin za den/týden/měsíc.

Zkrácené (částečné) pracovní úvazky: Úvazky, které jsou nižší než celý úvazek. Mohou mít různý rozsah od 0,1 do 0,9 úvazku, nejčastěji se však objevuje úvazek tříčtvrteční (0,75), poloviční (0,5) a čtvrteční (0,25). Rozvrstvení pracovní doby nemusí být pravidelné. Mzda za částečný úvazek je zkrácena poměrně k jeho délce, mzda za hodinu ale musí odpovídat celému úvazku. Zaměstnanci se zkráceným úvazkem nesmí být nařízena práce přesčas. Již úvazek v rozsahu 0,8 či 0,9 úvazku může ženám usnadnit péči o děti (vyzvedávání ze školky, školy či zájmových kroužků).

Sdílené a rozdělené pracovní úvazky (tzv. „job-sharing“): Sdílený pracovní úvazek vzniká ve chvíli, kdy jedno pracovní místo sdílí dvě či více osob. Ty spolu musí komunikovat a spolupracovat, aby nedocházelo ke komplikacím, příkladem mohou být pracovníci v administrativě. Sdílené úvazky mohou být využívány i pro odborné či manažerské práce. Rozdělený pracovní úvazek také sdílí minimálně dva lidé, ale samotná náplň práce nutně nevyžaduje vzájemnou komunikaci (např. pozice prodavačky či recepční).

Upravená pracovní doba: Během stlačeného pracovního týdne je pracovní doba koncentrována do menšího počtu pracovních dní, lze aplikovat i v případě zkráceného pracovního úvazku. Konto pracovní doby představuje úpravu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí stálou mzdu, ale práci mu přiděluje v objemu, jenž odpovídá aktuální potřebě v konkrétním období. Pracovní doba je pak rozvržena nerovnoměrně.

Práce z domova (tzv. „home office“): Zákoník práce ji definuje jako závislou práci a zaměstnanec pracující z domova má stejná práva a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Časté je kombinování práce z domova a z kanceláře. Žádný zaměstnanec nemá na práci z domova právní nárok, rozhodnutí zůstává na zaměstnavateli. Vyžaduje specifické podmínky, pojí se s otazníky ohledně bezpečnosti práce.

Pozitiva alternativních pracovních úvazků:

+ O výběru zaměstnance rozhodují jeho skutečné kvality a schopnosti, ne jeho časové možnosti či rodinný stav.

+ Zaměstnání mohou získat i ti, jejichž potenciál by jinak zůstal nevyužitý.

+ Sociologické průzkumy ukazují, že různorodý pracovní kolektiv funguje lépe, efektivněji a vykazuje vyšší produktivitu práce.

+ Zaměstnanci si svého místa více váží a jsou vůči zaměstnavateli loajálnější

+ Umožňují ženám, aby se mohly více uplatňovat v manažerských pozicích, dlouhodobě přispívají k vyrovnávání rozdílů v platovém ohodnocení mužů a žen.

Negativa alternativních pracovních úvazků:

- Přinášejí zaměstnavatelům určitou administrativní zátěž.

- Vyžadují změnu organizace práce a manažerských postupů (např. vymezení pravidel pro práci z domova, potřeba komunikace mezi zaměstnanci, kteří sdílejí pracovní místo).

- Nedostatečná organizace práce může velké množství flexibilních pracovních úvazků změnit v chaos.

(Zdroj MPSV)

 

 Foto: zdroj http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina/150019/dite-i-kariera-ale...

Lidská důstojnost lidí bez domova musí být trvalým zřetelem sociální politiky ČR

2015/04/10

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aktuálně představilo sborník z konsenzuální konference o bezdomovectví se závěrečným stanoviskem poroty.

Konference, která proběhla v listopadu loňského roku, řeší v České republice konsenzuální konference následující otázky:

 • Co znamená pro společnost bezdomovství?
 • Jaká by měla být míra solidarity veřejnosti s lidmi bez domova?
 • Jestliže platí, že prevence je efektivnější a levnější než následní řešení vzniklé situace, proč v české společnosti prevence bezdomovství absentuje?
 • Jak uskutečňovat komplexní sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova?
 • Jakou roli by měli hrát různí aktéři (veřejná správa na všech úrovních, poskytovatelé služeb, volení představitelé, sdělovací prostředky, lidé bez domova) k dosažení synergie?

Výstupy konference přispějí k nalezení shody pro řešení bezdomovectví.

Tzv. konsenzuální konference je veřejný průzkum, v rámci kterého posuzuje společensky kontroverzní téma porota. Ta klade otázky odborníkům, kteří předloží důkazní materiály. Z následného soukromého posouzení důkazů porotou vzejde její výsledné stanovisko za účelem dalšího rozhodování.

http://www.bezdomovectvi.info

Chcete vědět více o možnosti podpory zaměstnanosti a sociálních inovací?

2015/04/08

Zástupcům NNO, veřejné správy, úřadů práce, vysokých škol, výzkumných ústavů a sociálním partnerům je určen seminář k tématu čerpání podpory z Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Program se zaměřuje zejména na podporu zavádění inovativních postupů v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Umožňuje financování neinvestičních aktivit, jako jsou školení, osvětové kampaně, semináře, konference a kulaté stoly, zpracování metodik, strategií, výměny dobré praxe. Dotaci ve výši 80 % poskytuje Evropská komise, o pokrytí 20 % spolufinancování může žadatel požádat MPSV. Program je přímo řízen Evropskou komisí, která přímo provádí hodnocení a výběr projektů.

Na seminář, který proběhne 21. dubna od 10 - 15 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2), je nutné se registrovat nejpozději 19. 4. 2015 na e-mailu simova@euroskop.cz

Rozcestník o dětské paliativní péči

2015/04/03

Novou podobu a obsah nedávno dostal webový rozcestník o dětské paliativní péči www.detsky-hospic.cz, který nabízí informace k tématu dětské paliativní péče v české republice a v Evropě.

Aktuálně zde mimo jiné naleznete sborník z První české konference dětské paliativní péče z listopadu loňského roku, na které byly rovněž představeny standardy Dětské paliativní péče v Evropě. Dokument Evropské asociace paliativní péče (EAPC) chce přispět ke zlepšení domácí paliativní péče, důstojnosti a kvality života.

Provozovatelé stránky - TŘI, o.p.s. také uvítají zpětnou vazbu a podněty k doplnění webového portálu.

Žáci základních škol v roli řemeslníků

 

2015/03/17

 

Téměř třináct set žáků 8. a 9. ročníků ze čtrnácti jihomoravských základních si za pomoci učitelů odborného výcviku během posledního roku vyzkoušelo profese v oborech tesař, truhlář, klempíř, čalouník a řezbář.

Díky práci přímo v dílnách žáci zjistili, co dané řemeslo obnáší a vlastní výtvory ze dřeva, plechu a čalounických materiálů si mohli odnést domů.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s brněnskou Střední školou stavebních řemesel jako součást projektu Šikovné ručičky JMK - cesta k řemeslu, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt umožnil rovněž inovaci výuky na střední škole. V rámci ní hostovali odborníci z praxe, kteří žákům ukázali možnost uplatnění na pracovním trhu. Přes 250 žáků si dále zvýšilo kvalifikaci absolvováním kurzů nad rámec předepsané výuky.

Zdroj: ČTK

Příklad dobré praxe – v Hradci Králové odbavují telefonáty slabozrací

 

2015/03/04

 

V rámci integrace zdravotně postižených zaměstnanců stojí za povšimnutí přístup královehradeckého magistrátu, který zřídil callcentrum pro odbavování dotazů občanů. Ten pro nové komunikační centrum nehledal operátory, nýbrž vlastní callcentrum vzniklo tak, aby bylo možné udržet místa stávajícím zdravotně postiženým zaměstnancům.

Více: http://domaci.ihned.cz/c1-63560970

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb zamíří do rady města

2015/02/24

Komise hodnotící žádosti poskytovatelů sociálních služeb včera doporučila radě města návrh na přidělení finanční podpory v rámci první výzvy dotačního programu pro rok 2015.

Rada města na svém jednání dne 4. března posoudí návrhy komise v opatřeních pro registrované sociální služby (ve výši 1,5 milionu korun) a neregistrované poskytovatele (ve výši 400 tisíc korun). Na jednorázové projekty pak komisí prošly návrhy v částce 105 tisíc korun.

O finanční podporu mohou poskytovatelé požádat také v rámci druhé výzvy s alokovanou částkou 1,5 milionu korun (na sociální služby), jejíž uzávěrka je 15. března letošního roku.

IROP 2014 - 2020 šance pro sociální inkluzi

 

2015/02/17

 

Až 1,7 miliardy EUR bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) určeno na řešení sociální inkluze, rozvoj sociálního podnikání a regionálního vzdělávání, vč. předškolního a jeslí. Vyhlášení prvních výzev v rámci IROP se předpokládá ve druhé polovině letošního roku.

V rámci Prioritní osy 2 „Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů“ se jedná o následující specifické cíle:

2.1 Sociální inkluze

 • zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče
 • zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče
 • infrastruktura komunitních center
 • pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení

Příjemci: NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/svazky obcí, obce

Příjemci u sociálního bydlení: obce, NNO

SC 2.2 Sociální podnikání

 • výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních podniků
 • cílené výzvy na obce s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita, pak výzva na zbytek území

Příjemci: OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/svazky obcí, NNO, církve, církevní organizace

2.4 Regionální vzdělávání

 • rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání vč. jeslí
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
 • rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí
 • úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu
 • výstavba a rozšiřování kapacit základních a středních škol
 • doplňková zeleň v okolí budov
 • nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu

Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Příloha: Programový dokument IROP 2014 - 2020 (3,3 MB)

Za ICT inovace pro důstojnější život až 300 tisíc od Vodafonu

 

10/02/2015

Cena Nadace Vodafone Rafael a finanční částka tři sta tisíc korun je určena pro neziskové organizace a sociální firmy, které ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním handicapem využívají informační a komunikační technologie novým způsobem. Podmínkou je, aby řešení pomáhalo minimálně pěti stům uživatelům po dobu nejméně šesti měsíců.

Poslední datum pro přihlášení projektů je 17. únor. Přílohou přihlášky je krátké video, v rámci kterého uchazeč projekt představí. Cena bude udělena na konferenci INSPO v Praze 28. března. Přihlašovací formulář najdete na http://inspo.cz/rafael.

Akční plán sociálních služeb 2015 čeká schválení v radě města

06/02/2015

Zahájení definování minimální sítě sociálních služeb a nastavení hodnotících ukazatelů jejich poskytování. To jsou mimo jiné priority Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2015, který včera Řídící skupina RPSS doporučila Radě města České Budějovice ke schválení.

Pro letošní rok plán počítá s podporou vzniku pobytových míst pro seniory se zdravotním znevýhodněním či v krizi, vícestupňovým bydlením, začleňováním osob znevýhodněných na pracovním trhu a řadou dalších aktivit.

Mezi navrhovaná opatření dále patří např. případný vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na českobudějovickém sídlišti Vltava a v Lišově, nebo cenově dostupná, či bezplatná pomoc při řešení mimosoudních sporů. Akční plán si rovněž klade za cíl zvýšení informovanosti o sociálních službách a podporu jednotlivým poskytovatelům služeb a dobrovolnictví.

Po schválení radou města 18. února projedná Akční plán na březnovém zasedání zastupitelstvo.

 

Sociální bydlení má mít tři stupně podle situace lidí (e15.cz)

 

2015/01/29

Sociální bydlení v Česku, které by mělo začít fungovat od ledna 2017, by mělo mít tři stupně. Potřební v tísni by podle své situace měli mít možnost získat krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt. Poskytnout by je měly obce.
e15.cz, 27. 1. 2015

Koncepci na konferenci v Senátu představila náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD). Vláda by měla dokument projednat do konce února, poté se začne připravovat zákon.

„Model je určen lidem, kteří nemají bydlení. Jsou to nejen bezdomovci, ale i lidé v ubytovnách, azylových domech, mladí po odchodu z dětských domovů, senioři, dlouhodobě nezaměstnaní, oběti domácího násilí, lidé v nevyhovujících podmínkách, postižení či samoživitelé,“ uvedla náměstkyně.

Podle ní ztráta bydlení v Česku hrozí 521 tisícům lidí.

„Neznamená to, že se všichni 1. ledna 2017 přestěhují do dostupného bydlení,“ podotkla Jentschke Stöcklová.

O sociální bydlení bude moci požádat člověk v tísni. Prověří ho úřad práce, posoudí jeho majetek a příjem. Potřebným vydá osvědčení, poté budou moci pomoc získat.

Krizové bydlení a sociální byt

Krizové bydlení by podle náměstkyně mělo být „něco mezi noclehárnou a azylovým domem“. Lůžko či pokoj v něm by mohli dostat lidé, kteří nemají kde bydlet. Zůstat by v něm mohli maximálně šest měsíců, pak by měli postoupit do dalšího stupně. Celou dobu se jim budou věnovat sociální pracovníci.

Následovat má sociální byt. Toto jednodušší bydlení by mělo mít nižší standard. I tady by se lidem věnovali sociální pracovníci. Posledním stupněm by měl být dostupný byt, tedy běžný byt k trvalému bydlení. Obec by s člověkem uzavírala smlouvu na dva roky. Jedenkrát ročně by se ale příjem rodiny znovu posuzoval. Pokud by se zvýšil, bylo by možné zvednout o něco nájem. Když se situace lidí zlepší, obstarají si na trhu svůj byt.

Peníze z EU

Podle náměstkyně by obce mohly získat peníze na rekonstrukce či výstavbu bytů z EU z integrovaného regionálního operačního programu, a to ještě před platností zákona o sociálním bydlení.

„Počítáme s tím, že obce by měly mít nějaké procento bytů. Bavíme se o ideálním stavu za deset let - mohlo by to být pět procent všech bytů v obci. Je to zatím číslo k diskusi,“ uvedla Jentschke Stöcklová.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle své náměstkyně Kláry Dostálové o programu ještě s unií jedná. Počítá se zatím s částkou kolem 338 milionů eur (nyní asi 9,38 miliardy korun) a se vznikem čtyř tisíc bytů. Podpora se ale nebude týkat Prahy. Další sumy mají plynout do zateplování či rekonstrukcí.

Obce by mohly využít také byty neziskových organizací či církví, ale pronajmout i od soukromníků. Ti by sice dostávali o něco nižší než tržní nájem, ale zase po delší dobu. Měli by také jistotu, že byt dostanou zpět v pořádku, podotkla Jentschke Stöcklová.

Podle náměstkyně ministra pro lidská práva Kateřiny Valachové by obrysy zákona mohla vláda dostat v červnu, do konce letoška by pak mohly být na stole paragrafy.

„Velmi proto potřebujeme, aby vláda měla jasný názor jak dál už v únoru,“ dodala Valachová.

Vláda by do konce února měla dostat návrh koncepce sociálního bydlení, které by mělo začít fungovat od ledna 2017.

Co obsahuje koncepce sociálního bydlení

Pro koho je učeno sociální bydlení v prvním pilíři
První pilíř - pro lidi bez střechy nad hlavou, ohrožené ztrátou bydlení či v nevyhovujících podmínkách - pro osoby či rodiny, které dávají na přiměřené bydlení přes 40 procent svých příjmů - přednostně pro samotné seniory, postižené, samoživitele či mladé po odchodu z dětských domovů

Podmínky: Nutné je podat žádost úřadu práce, ten posoudí příjem a majetek, pak případně vydá osvědčení o nároku na pomoc. Lidé mohou postupně projít všemi třemi stupni bydleníTři stupně a podmínky sociálního bydlení

 

Stupeň Podmínky
1. Krizové bydlení nový typ sociální služby na pomezí mezi noclehárnou a azylovým domem, který upraví novela o sociálních službách - pro lidi, kteří potřebují okamžitě ubytovat - pobyt maximálně šest měsíců
2. Sociální byt zajistí obec - zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení se sníženým standardem - s klientem bude pracovat sociální pracovník
3. Dostupný byt zajistí obec - zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení s běžným standardem - obec uzavře s klientem nájemní smlouvu na dva roky - úřad jednou ročně prověřuje situaci potřebných - pokud se příjem nájemníka zvedne nad stanovenou hranici, nájemné se může zvýšit maximálně o 15 procent - po zlepšení situace se nájemník či rodina přesunou do běžného bydlení, které si najdou - pokud se situace nezlepší, zůstanou lidé v dostupném bytě - nájemníkům se věnuje sociální pracovník

 

Pro koho je učeno sociální bydlení ve 2. pilíři a jeho možnosti
Druhý pilíř - pro osoby či rodiny, které přiměřené bydlení mají a rády by v něm zůstaly, nestačí jim na ně ale příjem - možnost získat dávku na bydlení na dorovnání nájmu

Jak bude fungovat fond sociálních a dostupných bytů
Podmínky a finance - registr povede ministerstvo práce - určité procento bytů obcí by měly tvořit dostupné a sociální byty, do několika let například pět procent (podíl se ještě určí) - několik menších obcí by mohlo sociální a dostupné byty sdílet - na výstavbu sociálních a dostupných bytů se dají využít peníze z EU, stejně tak na zřízení a provoz krizového bydlení - obce by mohly využít i byty neziskovek, církví a soukromníků, uzavřely by s nimi dohodu - lidé v sociálním bydlení budou mít nižší nájem a mohou na nájemné dostat i dávky, které zaplatí obci jako pronajímateli

Pramen koncepce: MPSV
Zdroj: e15.cz

Církev pomůže v oblasti sociálního bydlení

2015/01/27

Církev se chce podílet na přípravě pilotních projektů sociálního bydlení. Po schůzce s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou Tominovou v minulém týdnu to řekl generální sekretář České biskupské konference (ČBK) Tomáš Holub.

Katolická církev již nominovala své zástupce do odborné komise MPSV pro přípravu zákona o sociálním bydlení. Jeho přijetím podmiňuje svoje zapojení v této oblasti, do níž by podle dřívějšího vyjádření mohla investovat desítky až stovky milionů korun. Využila by k tomu finanční náhrady v rámci církevních restitucí.

„Mluvili jsme o tom, že církev je připravena do oblasti sociálního bydlení investovat peníze, že jsme schopni poskytovat sociální služby, které zajišťuje stát, a že náš zájem v této oblasti má dlouhodobý charakter," řekl Tomáš Holub.

Dva až tři domy určené pro sociální bydlení by podle jeho slov mohly vzniknout ještě před schválením zákona o sociálním bydlení. S jeho platností vláda počítá od roku 2017.

Zdroj: MPSV

Ilustrační foto. Autor: Foto: Deník/Karel Pech

Chládek: Inkluze je obousměrná cesta

2015/01/23

Inkluze musí být nastavena pro všechny děti, které to potřebují, a může jít o obousměrnou cestu. Praktické a speciální školy pak mají být doplňkem hlavního vzdělávacího proudu. Řekl to ministr školství Milan Chládek ve středečním pořadu České televize Interview.

Každé dítě s handicapem má právo být v hlavním vzdělávacím proudu, ale potřebujeme k tomu mít podmínky – asistenty, vybavení, pomůcky… atd.“, uvedl.Podle něj se často směšují speciální a praktické školy. U speciálního školství se mnohdy jedná o těžké případy dětí, které by běžná škola nebyla schopna vzdělávat spolu s ostatními.

Novela zákona pak neznamená zrušení praktických a speciálních škol. „Naším cílem je, aby velká část dětí (těchto škol), které na to mají, byly v tom hlavním vzdělávacím proudu“, dodal Chládek. Netýká se to jen tělesně a mentálně postižených dětí, ale i některých skupin obyvatel, které jsou předčasně vylučovány z hlavního vzdělávacího proudu.

Novela řeší to, aby z něj neodcházely děti, které nově nastupují do škol. Při novém způsobu zařazení dítěte do typu školy tak bude vždy vyžadováno stanovisko psychologa, u těžkých postižení i odborný zdravotnický posudek a informovaný souhlas rodičů.

Povinná předškolní výchova

Roli v inkluzivním vzdělávání bude podle ministra hrát také plánované zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání od 1. 9. 2016, a to ve třech variantách: povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole, v přípravné třídě základní školy nebo formou domácího vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu.

 Zdroj: Česká televize – Interview ČT24 ze dne 21. ledna 2015

Novela změní způsob zařazení žáků do základních a praktických škol

2015/01/22

Novela školského zákona, kterou včera projednávala Sněmovna ve druhém čtení, zasáhne do řady oblastí.

 

Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Novela nově přistupuje k žákům se zdravotním postižením, kdy se mění způsob určování postižení a následné zařazování žáků do běžných nebo praktických škol. Při zařazení do běžného kolektivu by se tak nově přihlíželo k podpůrným opatřením, která žáci potřebují, namísto dosavadní lékařské diagnózy.

Přijímání do přípravných tříd základních škol pro všechny děti

V případě přijetí návrhu bude od prvního září letošního roku možné zařadit do přípravné třídy i dítě bez sociálního znevýhodnění.

Zákaz prodeje některých potravin

Návrh zakazuje prodej potravin, které jsou v rozporu s požadavky výživy. Napříště by se tak ve školách neměla prodávat a podávat např. smažená jídla nebo sladké limonády.

Povinné závěrečné zkoušky v učňovských oborech

Stejně jako nyní by měli být písemné, ústní a praktické, nově by však vycházely z jednotných zadání. V doprovodném materiálu ministerstvo školství poukazuje na fakt, že takové zadání přijalo 87 % dotčených škol již pro rok 2013.

Registr učitelů

Ministerstvu by měl zajistit přehled o tom, jak vypadá kariéra typického učitele. Do této chvíle takovými daty nedisponuje. Registr by měl být neveřejný a měl by být dvakrát ročně aktualizován. Ministerstvo si od něj slibuje přehled o počtu učitelů na té které konkrétní škole, jejich věkovém a kvalifikačním složení.

K novele zákona se poslanci vrátí na únorové schůzi Sněmovny

Jak založit sociální podnik poradí neziskovkám na semináři

2015/01/21

Neziskové organizace poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním, které uvažují o podnikání, se budou moci seznámit s možnostmi sociálního podnikání a způsobem sestavení podnikatelského plánu.

V rámci Jižních Čech se semináře a následné individuální poradenství obecně prospěšné společnosti P3 - People, Planet, Profit uskuteční v Českých Budějovicích, ve dnech 8. a 9. dubna letošního roku. Semináře jsou pro účastníky zdarma. Organizátoři slibují individuální práci s každou zúčastněnou organizací.

Kontakt pro zájemce: Gabriela Kurková, Gabriela.kurkovazavináčp-p-p.cz, 776 236 792

Zdroj: www.ceske-socialni-podnikani.cz

Británie podporuje zaměstnávání lidí nad 50

2015/01/19

Britská vláda připravuje kampaň na podporu zaměstnávání lidí nad 50 let. V současné době se odhaduje, že bez práce je 1,2 milionu Britů starších 50 let, kteří pracovat chtějí. Pokud by všichni z nich práci získali, ekonomice by to podle ministryně práce Esther McVeyové přineslo 50 mld. liber. Zatímco dlouhodobá nezaměstnanost během minulého roku klesla o 16 procent, v této věkové skupině to bylo jen o 3,5 procenta.

Součástí kampaně, která má začít v dubnu, má být kromě pomoci nezaměstnaným (psaní životopisů, příprava na pohovory, počítačové dovednosti a práce s internetem a sociálními médii) i přesvědčování firem o výhodách zaměstnávání starších pracovníků. Zákon o rovnoprávnosti z roku 2010 již zakazuje věkovou diskriminaci.

Zdroj: ProfiHR č. 1/2015

 

Nezaměstnanost ve Velké Británii - ilustrační foto; autor: ISIFA

 

Hašek: Kraje nebudou preferovat vlastní poskytovatele sociálních služeb

2015/01/16

Novelou zákona o sociálních službách přešla od 1. ledna letošního roku zodpovědnost za financování sociálních služeb na jednotlivé kraje. Rozhodnutí kritizuje např. Národní rada zdravotně postižených, obává se vzniku 14 různých systémů financování sociálních služeb.

Podle Michala Haška, předsedy Asociace krajů ČR, sociální komise asociace po vyjednávání s MPSV nepředpokládá vznik 14 autonomních systémů v proplácení sociálních služeb. Kraje naopak lépe dohlédnou do terénu a posoudí potřebnost a kvalitu konkrétní služby. „Decentralizace je dlouhodobě dobrá cesta, … jsem rád, že došlo k posílení kompetence krajů v oblasti sociálních služeb“, řekl Michal Hašek ve včerejším pořadu Interview České televize.

Obavy ohledně preferencí krajem zřizovaných zařízení sociálních služeb podle Haška nejsou na místě. Kraje připraví víceleté programy sociálních služeb včetně priorit a jejich financování po dohodě s odboru veřejností. „Nikde nebylo přijato žádné pravidlo, že by se preferovala krajská zařízení a pobytová krajská zařízení na úkor ostatních. Vždy půjde v terénu o potřebnost služby a její kvalitu“, dodal.

Spravedlivé rozdělení finančních prostředků má zajistit kontrola ze strany státu. „Krajská zařízení, abychom nekontrolovali sami sebe, bude kontrolovat MPSV. Toto je odděleno a je zaručeno, že kraje nebudou preferovat sami sebe“, uvedl Hašek.

Zdroj: Česká televize – Interview ČT24 ze dne 15. ledna 2015. 12 až 15 minuta pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/215411058040115/

 

MMR podpoří komunitní život seniorů, výstavbu pečovatelských a vstupních bytů

2015/01/12

V rámci aktuální dotační výzvy ze státního rozpočtu v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů mohou o nevratnou investiční dotaci na vznik Pečovatelských a Vstupních bytů žádat obce, podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Nový dotační titul pak představuje Komunitní dům seniorů. Tzv. „Kodus“ může obsahovat podporované upravitelné byty, nebytové prostory zajišťující funkce bytového domu a sdílené prostory podporující komunitní způsob života seniorů.

Zdroj: MMR 6.1.2015

Odkaz http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Vyhlasujeme-vyzvu-k-podavani-zadosti-o-dotaci-na-P