Události 2018

Jiří Kohout: Diecézní charita funguje jako nový tým

Diecézní charita České Budějovice, je se svými organizačními složkami největší poskytovatel sociálních služeb v Jihočeském kraji i Českobudějovické diecézi. Téměř před dvěma lety se pozice jejího ředitele ujal Jiří Kohout.

Úkolem a cílem, který jste si předsevzal, bylo udržení stávajících služeb a jejich rozšíření dle požadavků klientů a možností organizace. V jakém stavu jsou podle Vás služby poskytované Diecézní charitou?

Mým počátečním cílem bylo udržet služby ve stávajícím rozsahu, což se nám myslím povedlo. Snažíme se je i dále rozvíjet, například díky spolupráci s Charitou ČR v projektu „Ke kvalitě v charitě“, zaměřenému na podporu kvality sociálních služeb financovanému z Evropské unie. Zaměstnáváme kolegyni metodičku, která charitám napříč diecézí poskytuje poradenství, provádí cvičné audity atd. Moje představa byla více rozvinout vztahy s veřejností a informovanost o aktivitách charity, což se nám zatím nepodařilo. Vnímám, i ze svého okolí, že se o charitě a její činnosti mnoho neví a toto chápu jako úkol pro další období.

Navazujeme také spolupráci s TF – byl jsem přizván do rady studijních programů, do rady Diecézní charity byl naopak jmenován proděkan TF Michal Opatrný. V září společně startujeme formačně vzdělávací adaptační kurzy pro pracovníky charit v diecézi. Spolupracujeme se sousedními diecézemi, velkou podporu cítím např. z Diecézní charity Plzeň a Hradec Králové. Inspiraci hledám i v dalších diecézích. Znovu jsme obnovili vztahy s charitami v Pasově a Linci. Linečtí kolegové nás školili v oblasti fundraisungu a sbírkového marketingu a přizvali nás jako partnery do jednoho evropského projektu. Společně s ředitelem DCH Linec se nám podařilo získat pro podporu naší práce celkem významného partnera.

Zřizovatelem Diecézní charity je Biskupství českobudějovické. Jak hodnotíte spolupráci a podporu ze strany zřizovatele?

Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Od diecézního biskupa a generálního vikáře osobně cítím velkou podporu a zájem o rozvoj také ostatních charit v diecézi. Společně se zamýšlíme nad budoucím fungováním Diecézní charity, aby naše činnost byla efektivní jak ekonomicky, tak zejména v oblasti samotné služby potřebným.

Přišel jste z výrobního závodu, kde na efektivně nastavených procesech závisí výsledek, pracovní místa i existence firmy. Jak obtížné je uplatnit postupy a pravidla, která jsou ve výrobní sféře naprosto nezbytná?

Toto je asi oblast, se kterou se nejvíce potýkám. Byl to i jeden z důvodů, který nakonec vedl k postupné obměně nejužšího týmu a já dnes, po roce a půl, cítím, že se odrážíme od pomyslného dna a začínáme fungovat jako nový tým. Máme jasně definované náplně práce a kompetence, které se nekříží. Vytvořili jsme dobře fungující ekonomické oddělení. Fungovat začíná i sekretariát jako podpora vedení. V nedávné době nastoupila i nová pracovnice pro vztahy s veřejností a nová koordinátorka Tříkrálové sbírky. Do výběru pracovníků jsem vložil hodně energie a věřím, že budeme dobře spolupracovat jak profesně tak lidsky.

K novému nadechnutí a stabilizaci velmi přispělo také nové sídlo Diecézní charity. A za to musím poděkovat především diecéznímu biskupovi, Mons. Vlastimilu Kročilovi, že měl tu odvahu investovat do pořízení nemovitosti, kam jsme přestěhovali ředitelství, jednotlivé agendy, ale i několik služeb doposud rozptýlených po celém městě. Benefitem je velká zasedací místnost, kde pořádáme školení pro pracovníky z diecéze, porady ředitelů charit a jiné akce.

Současně jsme se podívali na hospodaření jednotlivých služeb a snažíme se najít úspory také uvnitř. Práce v sociální oblasti je náročná a oproti výrobní sféře často hůře měřitelná. Přesto hledáme se zaměstnanci cesty, jak práci zefektivnit, a věřím, že v krátkém časovém horizontu budeme všichni spokojeni s pracovními podmínkami i finančním ohodnocením.

Jako největší poskytovatel sociálních služeb v kraji i diecézi se ucházíte o podíl na finančním koláči, určeném na zajištění péče. Jaké jsou vztahy s Jihočeským krajem a městem České Budějovice?

Musím říci, že tyto vztahy jsou dobré. Krajský úřad velice pozitivně vnímá snahu o zefektivnění služeb. Jako příklad mohu uvést zrušení Farní charity Protivín a převedení jediné služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Starém městě pod Landštejnem, pod jindřichohradeckou charitu, která je geograficky nejbližší.

Naše služby jsou vnímány Krajským úřadem i městem České Budějovice jako specifické a velmi potřebné. Oběma institucím jsme velmi vděčni za jejich podporu.

Máme za sebou letošní, již 18. ročník Tříkrálové sbírky, který překonal dosavadní vybranou částku.

Letos jsme v rámci diecéze od dárců získali 7 167 328 korun, což je o více než jeden milion korun více než loni. Takový nárůst jsme v dosavadní historii sbírky ještě nezaznamenali. Potěšující je průběžný narůstající trend (pozn. redakce: v roce 2001 se vybralo 755 tisíc korun).

Tříkrálová sbírka ale není jenom o financích…

Sbírka se inspiruje středověkou koledou Tří králů, kdy se na ni vydávají tříčlenné skupinky dětí a jeden dospělý. V letošním roce se díky spolupráci s farnostmi, skautskými oddíly a školami v naší diecézi takto zúčastnilo téměř pět tisíc dětí a zhruba dva tisíce dospělých vedoucích skupinek.

Sbírka má dva rozměry. Kromě finančního i duchovní – přinést požehnání a radost do obydlí dárců. Důležité je setkání s lidmi, požehnání a zvěsti o Bohu. Současně je zde aspekt darování, dobra a solidarity, kdy dárci přispívají do kasičky na lidi v nouzi. Důvěra, která je se sbírkou spojená, je podle mne částí jejího úspěchu. Důležitá je i zpětná vazba, kterou dárci dostávají – informace o využití sbírky na místní úrovni, kam se vrací 65 procent jejího výtěžku a dalších 15 procent zůstává i v samotném regionu diecézní charity.

Jaké projekty ze sbírky podpoříte?

Jednotlivé záměry lze dohledat na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, které současně informují o sbírce jako takové. V rámci českobudějovické Diecézní charity jsme pro využití vybrané částky definovali záměr na udržení služeb, které již poskytujeme lidem v obtížných sociálních situacích. Současně však chceme pomoci i konkrétním lidem, kteří z důvodů nouze potřebují jednorázovou pomoc. Např. loni jsme takto pomohli bulharskému občanu, který naletěl zprostředkovatelům práce a neměl prostředky na návrat domů. Může jít i o podporu v rámci krizové pomoci v případě ocitnutí se bez přístřeší či po tragické události jako je požár. Vždy ale dbáme na účelnost a smysluplnost takové pomoci a případy posuzujeme individuálně.

Informujete o jednotlivých počinech financovaných ze sbírky také v průběhu roku?

Zde je vhodné rozlišit informování o sbírce na úrovních národní, diecézní a místní. Podle mne na národní úrovni jsou lidé informováni dostatečně, ať už prostřednictvím celostátních periodik nebo díky mediálním partnerům. Určitý dluh z minulosti vidím na úrovni diecéze a takovou zpětnou vazbu bychom chtěli do budoucna posílit. Je to otázka i celoroční koordinace sbírky, kontaktu a práce s dobrovolníky, poděkování za pomoc a samotné průběžné informování o konkrétních aktivitách podpořených z Tříkrálové sbírky. To je prázdné místo, které je potřeba ještě zaplnit. Přesto však jsou i v naší diecézi oblasti, kde tato zpětná vazba funguje velmi dobře. Např. Pelhřimovsko, kde se letos v rámci sbírky vybralo přes tři čtvrtě miliónu korun a kde se právě dobrovolníkům věnují průběžně. Podobně bych mohl zmínit Týn nad Vltavu, Strakonice a další.

Na koordinaci sbírky v krajském městě se podílí Dobrovolnické centrum, které jistě s dobrovolníky pracuje i na dalších projektech…

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě v Č. Budějovicích má několik programů. V prvé řadě pracuje se seniory, kdy dobrovolníci docházejí do pobytových zařízení, kde se jejich obyvatelům snaží vytvořit domácí prostředí – povídají s nimi, čtou jim, pořádají kulturní akce, a snaží se jim tak zpříjemnit běžný den.

Druhou cílovou skupinu tvoří sociálně slabé děti. Dostáváme tipy na rodiny, kde by bylo vhodné pomoci. Dobrovolníci zdarma docházejí do rodin a pomáhají např. s doučováním dětí, nebo v dobrovolnickém centru pořádají zdarma zájmové kroužky pro tyto děti. Zmínit mohu také tábor pro sociálně slabé děti, který organizují dobrovolníci v době své dovolené. Letos proběhne v centru života mládeže na Ktiši. Další z aktivit se týká práce s nemocnými na příslušných odděleních v nemocnicích či korespondence s vězni.

Co je před Vámi v následujících měsících a letech?

Úkol, který před námi stojí, je intenzivněji nastavit spolupráci s jednotlivými charitami a farnostmi. Jako velice potřebné vnímám, aby se Diecézní charita stala opravdu řídícím a metodickým centrem charit v diecézi. Spolupráci se proto snažíme zintenzivnit a zároveň hledáme způsoby, jak vytvořit a financovat tým profesionálů, který bude řídit a podporovat činnost charity v diecézi.

Autor rozhovoru: Miroslav Bína

Charita nabízí služby pod novou střechou

2018/06/13

Sociální služby v jednom místě začíná nabízet Diecézní charita České Budějovice. Nové pracoviště včera požehnal diecézní biskup Vlastimil Kročil.

Diecézní charita (DCH) se přestěhovala do větších a světlejších prostor v Kanovnické ulici 18, do kterých investovalo Biskupství českobudějovické jako zřizovatel charity. Klientům to přinese větší komfort, klid a pocit bezpečí i důvěry.

Foto: Martina Baráková, DCH

Na nové adrese lze využít pomoci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a poradny pro cizince a migranty. Současně jsou zde koordinovány projekty adopce na dálku, humanitární a rozvojová spolupráce, komunitní práce. V plánu je také přesunutí poradny Eva z Riegrovy ulice. Velkorysejší prostor současně umožní propojení jednotlivých služeb, které na sebe navazují, a uživatel tak bude moci využít pomoc na jednom místě.

Oblast charity a služby potřebným patří mezi zásadní priority, které si otec biskup Vlastimil Kročil stanovil při nástupu do úřadu. K uskutečnění této služby je však podle něj zapotřebí samotných pracovníků a také dárců ochotných se na takové pomoci podílet. „V Církvi tato náročná služba vznikala postupně až do současnosti a v Evropě se tak podařilo vybudovat společnost, ve které je možné tuto péči poskytovat a financovat. Chci proto poděkovat i zástupcům Jihočeského kraje a města České Budějovice za spolupráci s Diecézní charitou a její podporu,“ řekl otec biskup a připomněl, že lidé, kteří pomáhají potřebným a hendikepovaným vědí, že tato služba se nedá dokonalým způsobem ohodnotit. „Ve službě druhému nacházíme lidství a lásku. Slovo Boží nám zde dává odpověď na otázku, proč konáme tuto službu. Všechno, co jsme vykonali pro druhého člověka, si uchováváme ve svém srdci. Moje poděkování proto patří také všem, kteří v této náročné oblasti našli své poslání. Život Církve hledá a nachází sílu u Boha, který inspiruje život člověka, dává mu důstojnost a odpověď na otázku, proč má službu pro bližního konat,“dodal biskup Vlastimil Kročil.

Malý dům s velkými příběhy

Věta uvedená na pozvánce k této příležitosti vystihuje, podle prezidenta DCH Stanislava Brožky, dvojí složku tohoto nového centra služeb: „Na jedné straně je to materiální zázemí, podpora a pomoc. Zároveň je tento dům tvořen velkými příběhy lidí, kteří zde pracují a kteří zde hledají pomoc. Kéž se nám, s Boží pomocí, daří veškeré zdejší konání dělat s Církví a pro Církev. Kéž také příběhy lidí, kteří nás žádají o pomoc, a jimž se snažíme pomáhat, kéž tak konáme s Božím požehnáním a v Jeho síle“, řekl Stanislav Brožka při slavnostním otevření provozu.

Ředitel DC Jiří Kohout poděkoval diecéznímu biskupovi za to, že inicioval zakoupení této nemovitosti. „Od samého počátku, kdy jsem nastoupil na pozici ředitele, mu leželo na srdci, abychom měli lepší prostornější sídlo i kanceláře, ve kterých se nám bude dobře pracovat, abychom měli místo, kde můžeme vítat hosty, dárce a sponzory a kde se můžeme scházet také v rámci porad nejen ředitelů jednotlivých charit. Všechny tyto potřeby otec biskup vnímal mnohem více než já“, přiznal Jiří Kohout. „Cítil jsem jeho otcovskou starost o zázemí naší práce a služeb, které nám pomůže odpíchnout se dále. Pro mne osobně toto bylo velkým povzbuzením. Chtěl bych mu proto poděkovat, že tu dnes můžeme být a můžeme zde pracovat“, dodal. Přestěhování do nového sídla je podle něj novým impulzem, symbolickým novým začátkem a nadechnutím, za který jsou pracovníci jednotlivých služeb rádi. Jiří Kohout věří, že tato změna také sklidí své ovoce viditelné v podobě práce DCH.

Strategický partner města

Zahájení provozu v nové centrále DCH si nenechali ujít také zástupci krajského úřadu, Magistrátu města Českých Budějovic a členové rady města, pro které v oblasti sociálních služeb patří DCH ke strategickým partnerům. „Sama poskytuje sociální služby na území města a zároveň je zřizovatelem největšího poskytovatele sociálních služeb na jeho území – Městské charity České Budějovice. S oběma organizacemi město velmi úzce spolupracuje, pravidelně je finančně podporuje v rámci svých dotačních programů“, uvedla Šárka Kovárnová, koordinátorka neziskových organizací a procesu plánování sociálních služeb českobudějovického magistrátu.

Foto: Miroslav Bína, BCB

DCH navíc v krajské metropoli provozuje největší dobrovolnické centrum a v tom podle Kovárnové vidí město velký potenciál. „Nejen do budoucna, ale už nyní má dobrovolnictví nezastupitelnou roli v sociální oblasti a je žádoucí ho stále rozvíjet“, uvedla. Nové prostory DCH a myšlenka sestěhování služeb je podle ní výhodná pro všechny zapojené strany – samotné pracovníky charity i uživatele, kteří jejich služby využívají. Pod jednou střechou tak mohou najít komplexní pomoc.

Kromě již fungující pomoci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a poradny pro cizince a migranty, by po plánovaném přemístění Poradny Eva – ambulantního sociálního poradenství a terénní služby v jednom, měla DCH v Kanovnické ulici nabízet komplex čtyř služeb. Do nového objektu sociálních služeb DCH v Kanovnické ulici investovalo Biskupství českobudějovické částku přesahující 29,5 milionů korun.

DCH České Budějovice je nestátní nezisková organizace zřizovaná Biskupstvím českobudějovickým. Poskytuje sociální služby a organizuje mnoho dalších humanitárních projektů. Je regionálním ředitelstvím charit v jižních Čechách, jejichž aktivity koordinuje, metodicky vede a zaštiťuje.

Autor: Miroslav Bína

Žena Českobudějovicka 2018

24. května 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení výzvy Žena Českobudějovicka 2018. Z pěti nominovaných žen, které byly přítomny na společenském galavečeru MODA Fashion Day/s, byla Mons. Vlastimilem Kročilem, biskupem českobudějovické diecéze, za asistence primátora města Jiřího Svobody vyhlášena vítězkou ZDEŇKA KUVIKOVÁ, ředitelka společnosti FOKUS České Budějovice, z.s. 

Foto: Petr Kala

Akční plán sociálních služeb dostal zelenou

26/03/2018

V pondělí 19. března schválilo zastupitelstvo Akční plán sociálních služeb pro letošní rok. Realizovat se tak může řada nových aktivit.

Své priority, opatření a konkrétní aktivity formulovalo pro letošní rok opět šest pracovních skupin zaměřených na konkrétní uživatele služeb. V letošním roce chce např. centrum Arpida rozšířit služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením a připravují výstavbu nových pavilonů. Narůstá i poptávka pobytového zařízení pro nepřizpůsobivé osoby se zdravotním znevýhodněním. O tuto službu zatím neprojevil zájem žádný z poskytovatelů. Rozvoj stávajících služeb se bude týkat především rozšiřování pracovní doby při jejich poskytování a také nárůstu pracovních úvazků v přímé péči, což povede ke zkvalitnění a zlepšení časové dostupnosti místních služeb.

Jedná se o poslední Akční plán vycházející z Rozvojového plánu sociálních služeb 2013 - 2018. Letos začne příprava nového, tříletého plánu (2019 - 2021). Obsahovat bude především vize a priority, případně opatření. Samostatně pak veškeré investiční záměry v sociální oblasti. Nově pod rozvojovým plánem RPSS začala nově působit pracovní skupina pro tvorbu koncepce sociálního bydlení.

Do konce června letošního roku probíhá dotazníkové šetření, v rámci kterého sociální odbor magistrátu města zjišťuje u veřejnosti míru informovanosti o službách. Využity budou pro novou analytickou část plánu, stejně jako rozhovory s uživateli a zástupci obcí. Typizované dotazníky jsou zaměřeny na jednotlivé skupiny potenciálních uživatelů a veřejnost je může vyplnit ve fyzické podobě (k vyzvednutÍ u poskytovatelů sociálních služeb nebo na odboru sociálních věcí) či elektronicky.

Akční plán sociálních služeb čeká na schválení

31/01/2018

Stejně jako v předchozích letech je na začátku roku připraven k projednání a schválení nový Akční plán RPSS.

Na svém zasedání jej 7. února projedná Řídící skupina Rozvojového plánu sociálních služeb a poté také sociální komise rady města. Své priority, opatření a konkrétní aktivity formulovalo pro letošní rok opět šest pracovních skupin zaměřených na konkrétní uživatele služeb. Dalším krokem bude jeho projednání v radě a městském zastupitelstvu.