Události 2017

Donátoři hodnotili projekty a nabízeli pomoc

25. října 2017, České Budějovice

Osm neziskovek si odneslo příslib partnerství a pomoci z prvního kola Burzy filantropie v hodnotě téměř 130 tisíc korun. Zájemci z řad podnikatelů, firem a veřejné správy měli možnost přispět na realizaci vybraných projektů finančním či věcným darem nebo službou.

„Dialog CB“ a „Koalice nevládek Pardubicka“ uspořádali setkání donátorů a žadatelů, kteří se sešli, aby společně hledali možnosti, jak pomoci… pod heslem „Spojujeme cesty neziskovek a firem“.

Patronem Burzy Filantropie se pro Jihočeský kraj stal Ing. Vratislav Kulhánek. „Burzu filantropie považuji za akci, která má smysl, proto jsem nad ní rád přijal patronát“, řekl Vratislav Kulhánek, který se akce osobně zúčastnil.

Kromě finančních příspěvku nabízeli donátoři i své služby jako např. tisk materiálů, pronájem prostor, nábytek a vybavení, poskytnutí materiálu na workshopy, aj. Vlastní projekty prezentovaly čtyři neziskové organizace - jeden projekt byl vybrán v internetovém hlasování, další tři pak v předstihu vybrala porota. Současně byla porotou udělena tzv. divoká karta, kdy si donátor vybral k podpoře projekt, který se mu líbí a který se nemusel prezentovat.

Divokou kartu v závěru obdrželi:

  • Rodinné centrum Pomněnka - 5 tisíc korun od firmy Inpress
  • Roska České Budějovice - 5 tisíc korun od firmy Gefos
  • Skutečně zdravá škola – 10 tisíc korun od firmy Europasta

 

S prezentací uspěly tyto projekty:

  • Domácí hospic sv. Veroniky v ČB, který získal deset tisíc korun
  • Salesiánské středisko mládeže - DDM s projektem Ať neprší do chaloupek (odneslo 35 tisíc korun na nové celty pro stany a možnost uspořádat koncert v klubu Velbloud)
  • Kapela Koníček (dostala šek pět tisíc korun na nové vybavení kapely a možnost uspořádat koncert v klubu Velbloud)
  • Poradna pro lidi Amálka, která odešla s nabídkou kancelářských prostor a vybavení nábytkem

 

Zmíněné projekty současně dostaly voucher na tisky v hodnotě dvou tisíc korun.

 

Porotu tvořili zástupci podnikatelského sektoru (např. firmy Inpress, Europasta, Gefos, Medesa aj) a zástupci města České Budějovice. "Výsledek mne více než překvapil, ještě ráno jsem si říkal, že když dnes vybereme 80 tis. Kč, bude to úspěch", sdělil František Kaiseršot, který má na úspěchu Burzy filantropie největší podíl.

……………….

 

Jak funguje Burza filantropie?

Potenciální finanční partnery a partnery pro pořádání BF oslovuje DialogCB, který také nastavuje a dohlíží nad komunikací při zapojení do burz. Ta má být především etická a respektující. Současně jako organizátor vyzývá nestátní neziskové organizace, aby se svými projekty ucházeli o účast v burze. Přihlášené projekty pak předává finančním partnerů, se kterými pracuje před samotným setkáním s žadateli.

Rozvoj vztahů, které mezi donátory a žadateli vzniknou během konání burzy a po ní, je již na samotných partnerech jednotlivých projektů.

Zájem o účast a partnerství v rámci Burzy může jako donátor projevit podnikatelský subjekt, živnostník či firmy podnikající na základě živnostenského listu. Ti mohou na vybrané projekty, které je zaujmou, přispívat dle svého uvážení a finančních možností a podle míry, s jakou jej zaujme prezentace projektu ze strany žadatele – neziskové organizace, která pomoc žádá. Pomoc není omezena pouze na finanční podporu, donátor se rovněž může domluvit na materiální či jiné formě pomoci – poskytnutí know-how, lidských zdrojů apod. Za svojí pomoc a podporu má nárok na přiměřenou publicitu ze strany podpořeného subjektu. Na druhou stranu musí organizátora Burzy informovat o záměru odstoupit z pozice partnera. Do Burzy by také měl vkládat kapitál, který získal na základě etického podnikání.

Burza není přístupná pouze podnikatelským subjektů, donátorem se tak může stát i subjekt veřejného sektoru, např. místní samosprávy, které mohou vybrané projekty podpořit, a to rovněž nejen finančně.

Samotné projekty a veřejné záměry, které se v průběhu burzy mohou ucházet o podporu donátorů, přihlašují podle požadavků organizátora spolku Dialog CB nestátní neziskové organizace se sídlem ve správním obvodu Českých Budějovic. Navrhované projekty pak mohou být realizovány na celém území jihočeského kraje.

Zájemci prošli tréninkem nanečisto

V rámci tzv. přípravných seminářů mohli zástupci z řad organizátorů a neziskových organizací simulovat prezentaci a zpětnou vazbu na konkrétní projekt. Případní žadatelé z řad neziskovek si tak mohli ověřit vlastní prezentační dovednosti, které uplatní při reálném průběhu Burzy filantropie a zjistit, zda jsou schopni zodpovědět i dotazy z řad donátorů.

Mezi tématy přípravnách seminářů se zájemci dověděli, jak napsat projekt do Burzy či jak při ní uspět. V listopadu bude následovat fundraising a péče o donátora.

Za Burzou stojí neziskovky

Autorem Burzy Filantropie je sdružení neziskových organizací působících v Pardubickém kraji KONEP, které tuto myšlenku předalo v Jihočeském kraji svému partneru, kterým je Dialog CB. V Pardubickém kraji KONEP burzu pořádá od roku 2011.

DialogCB je spolek založený za účelem podpory fundraisingových aktivit a navázání spolupráce a partnerství subjektů neziskového a ziskového sektoru v Českých Budějovicích. Spolek byl založen na začátku roku 2014 jako výsledek předešlých snah, ve kterých šlo zejména o navázání spolupráce mezi neziskovými organizacemi prostřednictvím akce s názvem DivSeFest (2012 a 2013). Sdružení zástupců neziskových organizací se formovalo již od roku 2012. V současné podobě je spolek oficiálně zaregistrován od dubna roku 2014.

Město hostilo diskusi o sociálním bydlení

2017/10/13

První krok v oblasti sociálního bydlení v krajském městě udělali účastníci tematické konference. Diskutovat přišli o zkušenostech a pokusech, kterými obce, správci obecních bytových fondů a zástupci soukromého sektoru i organizací poskytujících sociální program, řeší situaci osob v bytové nouzi.

Pokusy rady města o dlouhodobý záměr řešení bytové problematiky narážejí podle radního Michala Kohna na negativní postoj občanů města, kteří odmítají tzv. „problematické“ spoluobčany ve svém bezprostředním sousedství. Vyzval proto k iniciování pracovní skupiny s širokým zastoupením zainteresovaných subjektů, která by začala tuto problematiku řešit s dlouhodobou perspektivou.

Ve vlastnictví města je aktuálně 1817 bytů a evidováno 300 žádostí o jejich využití ze strany nájemců z řad českobudějovických občanů. Podle jednatele správy městského bytového fondu - Správy domů s.r.o. Petra Šindeláře existuje také záměr výstavby cca 150 sociálních bytů (dva bytové domy) k jejichž realizaci by mohlo dojít v horizontu pěti let. Základními podmínkami pro pronájem bytu ve vlastnictví města jsou řádná úhrada nájmu a dodržování domovního řádu, který bude novelizován k prvnímu lednu příštího roku. V případě nedodržování výše uvedených podmínek je uplatňováno pravidlo tří výtek, po kterých následuje ukončení nájemního vztahu. Správa domů s.r.o. jako správce bytového fondu se rovněž přiklání k vytvoření dlouhodobého záměru ohledně nakládání s městským bytovým fondem, avšak vidí nutnost podpory a pomoci některým nájemníkům ze strany sociálních služeb.

Případné soudní spory mezi nájemníky a majiteli nemovitostí pomáhá řešit Sdružení ochrany nájemníků, jehož činnost představil Vladimír Zábranský. Na adresu zástupců města doporučil ponechat třetinu bytů ve vlastnictví města právě pro podporu osob v bytové nouzi při hledání vhodného bydlení.

Písek pomáhá s bydlením, nájemci musí dodržet povinnosti

O dlouhodobá pravidla nakládání s bytovým fondem města a práci s osobami v obtížné sociální situaci se snaží v Písku. Jak uvedla Michaela Baslerová vedoucí píseckého odboru sociálních věcí, má město pro osoby v tíživé sociální situaci vyčleněno 43 bytů, které nejsou ve správě odboru sociálních věcí a jejichž přiznání posuzuje zvláštní komise. Nájemci pak tyto byty mohou užívat max. pět let a současně musí spolupracovat s odborem soc. věcí.

Písek má k dispozici také ubytovny ve správě nestátní neziskové organizace Naděje, novou noclehárnu s kapacitou 8 míst, kterou plánuje rozšířit a v plánu je i nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova. Aktuálním výstupem započaté spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ČR je záměr deseti bytů určených pro dlužníky, se kterými by se současně pracovalo na vyřešení jejich situace.

Provozovatel ubytovny: problém jsou půjčky a následné exekuce

René Sčiran, který již pět let nabízí osobám v tíživé životní situaci ubytování, upozornil na změnu situace ve společnosti a zrušení pracovní povinnosti, která podle něho vedla k vysoké nezaměstnanosti např. u romské menšiny doprovázené ztrátou pracovních a studijních návyků. Současně považuje za závažný problém nabídku snadno dostupných nebankovních půjček za nevýhodných podmínek a následné exekuce u klientů, kteří nejsou schopni půjčky splácet. V momentě pracovní aktivity pak téměř celý výdělek odvádí na úhradu exekučního výměru a ztrácí tak motivaci k pracovním aktivitám.

René Sčiran podporuje formu prostupného bydlení a určitou zásluhovost. Uživatel bytu musí prokázat určitou snahu při získání a udržení bytu. Prostupné bydlení má podle jeho názoru zahrnout 4 fáze: 1. azylový dům; 2. ubytovna (bydlení podle určitých pravidel); 3. penzionový typ bydleni (při současné nutnosti zaměstnání); 4. byt (za přísných podmínek a předem určených sankcí).

Bydlení není cílem

V rámci diskuse účastníci poukázali na změnu přístupu v pomoci osobám v tíživé životní situaci, kdy získání bydlení má jeho uživatele vést k dalším krokům a sloužit jako motivace k získání práce a následnému zlepšení vlastní sociální situace, byť za podpory sítě sociálních služeb.

Mezi důvody nemožnosti získat bydlení pak podle účastníků konference zdaleka nepatří pouze exekuce a dluhová zátěž uchazečů o bydlení.

V souvislosti s případnou výstavbou takto určených bytů zazněla možnost využití dotačních titulů z Evropské unie. V rámci diskuze bylo navíc otevřeno téma uplatnění novely zákona o hmotné nouzi, kdy má obec možnost určit tzv. problémové lokality. V nich by nebyl vyplácen doplatek na bydlení a mohlo by se tak předejít kumulaci obyvatel v tíživé životní situaci. O takovém návrhu však rada města zatím nejednala.