Události 2016

Město otestuje prevenci mezi školáky

29/11/2016

Zážitkové kurzy zaměřené na prevenci v oblasti rizikového sexuálního chování a užívání návykových látek u školáků vyzkouší v roce 2017 město v českobudějovických základních školách Máj, Dukelská a Bezdrevská. Pilot je určený žákům šestých ročníků.

Studie zpracovaná na základě dotazování mezi žáky základních škol na téma zdravého životního stylu pojmenovala potenciálně problémové okruhy a trendy týkající se životního stylu školáků. Aktuálně se rozpracovává detailně pro jednotlivé základní školy a bude předána jejich ředitelům. Na stoupající počet dětí s rizikovým chováním (např. v oblasti sexuality), upozorňují rovněž kurátoři pro děti a mládež.

„Proto jsme se rozhodli pro realizaci projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování v oblastech, u kterých je pozorována vzájemná souvislost“, řekla Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování sociálních služeb českobudějovického magistrátu. „Na poznatky studie a kurátorů reagovala pracovní skupina Děti a mládež návrhy posílit preventivní aktivity přímo v prostředí dětských kolektivů, na školách“, dodala.

Již v rámci letošního srpnového setkání byli ředitelé základních škol seznámeni s nabídkou sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi a v listopadu jim byli představeny výsledky uvedené studie. Program, který pro šesté ročníky připravují neziskové organizace zajišťující prevenci pro děti a mládež, se na školách rozběhne v průběhu května 2017. Po vyhodnocení jeho efektů se v následujícím školním roce rozšíří na další základní školy zřizované městem.

Preventivní zážitkové kurzy budou v roce 2017 hrazeny z městského dotačního programu na podporu sociální oblasti.

Dobrovolník volí dobro pro druhé

14/11/2016

Pracují jednorázově, krátkodobě nebo trvale, a hlavně bez nároku na odměnu. Jejich motivaci spojuje zájem o své okolí a potřeba pomoci. Dobrovolnou pomoc využívají desítky neziskových organizací.

Dobrovolníky v Českých Budějovicích tvoří převážně mladí zájemci, studenti Jihočeské univerzity. Určitou nevýhodou je absence jejich pomoci v době prázdnin nebo ve zkouškovém období. Po ukončení studia se navíc vracejí domů a u dobrovolné práce nezůstávají. Další, méně početnou skupinou jsou zájemci ve středním věku. Mohou se zapojit i tam, kde „studentský věk“ nestačí. Např. při práci s pěstouny, neúplnými rodinami či v dětských domovech jsou vítáni muži ve středním věku, kteří mohou působit na děti svým vzorem. Podobný pozitivní vliv mohou mít senioři – dobrovolníci při trávení volného času s dětmi, které v rodině nemají prarodiče. 

Motivace zájemců je různá, u studentů je to často vazba na školní předměty a možnost získání praxe. Může jí být i pocit osamělosti a vyplnění volného času smysluplnou činností nebo prostě jen pomoc svým přátelům a blízkým. Potřeba pomáhat druhým je vlastně také povahový rys.

Školení a vysílání dobrovolníků do smluvních organizací ve městě zajišťují ADRA a Diecézní charita ČB; ostatní pak využívají jejich pomoc pro potřeby vlastní činnosti.I přes společnou informační kampaň provádí nábor dobrovolníku každá organizace sama a problémem bývá udržet je pro dlouhodobou pomoc.

Pokud již uvažujete o dobrovolné promoci nějaké organizaci a nejste si jisti, zda by vám taková práce šla, nemusíte mít obavy. Pokud je organizace akreditovaným dobrovolnickým centrem, bývá zde většinou vyškolený pracovník, který se o vše stará.

Odborníci vítáni

Aktivity dobrovolníků nemusí zahrnovat pouze přímou pomoc s uživateli služeb, či manuální práce při úklidu a opravách v jednotlivých organizacích. Poskytovatelé sociálních služeb uvítají také odborný servis, jako je právní, personální a ekonomické poradenství, podpora řízení organizace a lidských zdrojů. V této souvislosti představují zajímavý potenciál společensky odpovědné aktivity firem. V rámci firemní kultury je zatím organizováno převážně jako teambuildingová aktivita pracovních týmů a nejde tak o klasické dobrovolnictví. Často se jedná o manuální pomoc kolektivu zaměstnanců při jednorázové výpomoci. Z řad firemních zaměstnanců se však mohou stát dlouhodobí dobrovolníci, kteří poskytují organizacím služby v oblasti své profesní odbornosti.

„Dobropoint“

Nábor, proškolování a třídění zájemců o dobrovolnickou práci by v budoucnu mohlo v rámci Českých Budějovic zajišťovat jedno centrální místo. Takový „Dobrovolnický bod“ by vytvořil jejich databázi, spravoval informační portál či šířil osvětu o dobrovolnictví, zajišťoval by také servis pro organizace, které dobrovolníky přijímají k zajištění vlastních služeb. Jeho úloha by tak byla zastřešující a došlo by i k úspoře nákladů na zajištění práce dobrovolníků.

„Dobrovolnický bod“ by se mohl stát součástí některé stávající organizace, další variantou je jeho zřízení ze strany města jako zadavatele sociálních služeb. S financováním se počítá prostřednictvím dotací a provoz by mohl být zajišťován také za pomoci samotných dobrovolníků.

Neziskovky poptávají firmy

Zhodnocení potřeb v oblasti dobrovolnictví a snaha po řešení vedla poskytovatele sociálních služeb a služeb doprovodných k vytvoření společné poptávky, která na základě společné dohody směřuje společnosti E.ON České Budějovice jako možnost zapojit firemní zaměstnance. Průběžně aktualizovaná poptávka bude dále podkladem pro dialog s dalšími podnikatelskými subjekty, které se chtějí realizovat v rámci aktivit společenské odpovědnosti.

Dobrovolníky finančně podpoří město

Nové samostatné opatření zaměřené na dobrovolníky je připraveno vyhlásit v rámci dotačního programu pro rok 2017 město České Budějovice. Určeno bude nejen pro případný vznik „Dobrovolnického bodu“, ale zacílí na dobrovolnictví jako takové. Alokovaná částka, o jejíž výši se jedná, veškeré požadavky poskytovatelů služeb pravděpodobně nepokryje, jedná se však o první reálné opatření k řešení tohoto tématu doprovázené i finanční podporou.

Jednotné kontaktní místo tedy zatím nefunguje. Přesto, pokud vám svět kolem vás nenílhostejný a uvažujete o pomoci lidem kolem sebe, vyberte si organizaci v příloze tohoto článku a přihlaste se…

Poptávka po dobrovolnících na Českobudějovicku (449,1 kB)

Nosná témata sociálních služeb na rok 2017 ve finiši

10/11/2016

Podněty vzešlé z diskuse nad aktuálními potřebami v sociálních službách čeká přetavení v konkrétních aktivitách.

Pracovní skupiny dokončují Akční plán sociálních služeb 2017. Na počátku roku by měl být připraven k projednání v radě města a městském zastupitelstvu. „Ptáme se po důvodech a oprávněnosti poptávky uživatelů a jak tuto poptávku efektivně uspokojit – je např. nutný vznik nové služby nebo postačí rozvoj té stávající? Na základě shody jsou pak v akčním plánu navržena opatření, která problém řeší“, řekla Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování.

Dobrovolnictví, prevence a informovanost o službách dominovaly letošním projektům

Poskytovatelé preventivních služeb spolupracovali s organizátory Majálesu, v rámci kterého prezentovali vlastní nabídku a upozornili tak např. na problém HIV/AIDS a odpovědného sexuálního chování.

Organizace, které nabírají, školí a vysílají dobrovolníky, se při řešení rozvoje dobrovolnické práce spojili se subjekty, které je při své práci využívají. Diskutují návrh společného náboru a databázi dobrovolníků, či jejich umisťování do dalších organizací. Důležitým tématem je rovněž jednotná propagace dobrovolnické práce u veřejnosti.

Nosná témata obsažena v akčním plánu vždy následuje i finanční zajištění v rámci Dotačního programu na podporu sociálních projektů.

Na potřeby se ptáme přímo uživatelů

03/11/2016

Komunikace s uživateli a klienty znamená rychlejší zpětnou vazbu a vzbuzuje jejich zájem o rozvoj sociálních služeb. S podzimem pokračují společná setkání v místech pomoci.

 „Do přípravy a plánování služeb se nám donedávna téměř nedařilo zapojit samotné uživatele. Začali jsme je proto navštěvovat přímo v organizacích, které jim pomáhají. Diskuzi ohledně jejich potřeb spolu vedeme v zázemí, kde se cítí bezpečně“, řekla koordinátorka plánování Šárka Kovárnová.

V první polovině října proběhla návštěva uživatelů tzv. sdíleného bydlení Mezi proudy, o.p.s., v pronajatém objektu města v Hroznově ulici. Mezistupeň mezi azylovým bydlením a běžným nájemním bytem zde využívají převážně muži s problémy v oblasti dluhů a exekucí. Kromě sociálních služeb proto potřebují i finančně dostupné právní poradenství. Terénní pracovníci společnosti Mezi proudy jim takové následné služby zprostředkují, případně je doprovodí při jednání s úřady, či pomáhají hledat běžné bydlení.

Další setkání s uživateli proběhne 15. listopadu v Adiktologické poradně spolku Prevent. 

Město České Budějovice zjišťuje účinnost plánu sociálních služeb

01/11/2016

Hodnocení letošních aktivit zahájili týmy tvořené poskytovateli, uživateli a zástupci magistrátu, které dlouhodobě plánují sociální služby na území města. Výsledky budou podkladem při přípravě akčního plánu sociálních služeb pro rok 2017.

Pracovní týmy si položili otázky ve třech úrovních:

1. Priority – jak se změnily v průběhu realizace? Objevily se nové a jsou řešeny s úspěchem?

2. Opatření – vedou právě ta zvolená opatření k řešení souvisejících priorit?

3. Aktivity – shodují se, či naopak neshodují s plánem a skutečností?

Sledování aktivit bude nejvýznamnější. Při jejich hodnocení půjde především o to, zda každá naplňuje původní účel a cíl, pro který je realizována. U aktivit proto bude sledován:

  • průběh realizace oproti harmonogramu prací,
  • rozsah zapojení určených osob a organizací,
  • dostupnost a čerpání finančních prostředků,
  • realizační nedostatky, které je možné do budoucna odstranit,
  • neočekávané přínosy využitelné k budoucímu zlepšení.

Závěry a zjištění budou do ročního plánu zapracovány po projednání v sociální komisi a radě města.

Intimita je spojena (ne)jen s mládím a zdravím!

27/10/2016

Intimní život a sexualita seniorů a osob s hendikepem – téma opomíjené v souvislosti s kvalitou života uživatelů sociálních služeb, je však jeho každodenní součástí. V rámci kulatého stolu pořádaného sociálním odborem českobudějovického magistrátu 11. října zaznělo, že tabuizovanou problematiku může pomoci řešit např. sexuální asistence.

První asistentky k poskytování služby, která se snaží bořit mýty spojené s touto oblastí, proškolil v České republice spolek ROZKOŠ bez RIZIKA, který se věnuje problematice bezpečného sexu, partnerských vztahů, krizové intervence, či násilí v sexuálním byznyse.

Nabídku pro pracovníky v sociálních službách, kteří chtějí tuto oblast řešit v praxi svých zařízení a tím zvýšit kvalitu služeb a života svých uživatelů, představuje vzdělávání, supervize, poradenství a koučování.