Události 2015

STAROSTO, STAREJ SE!

26/08/2015

Tato malá brožurka vznikla společnými silami účastníků plánování sociálních služeb a jejím cílem je napomoci starostům malých obcí k řešení sociálních událostí v jejich obci. A nejen to, ale i jakým způsobem se mohou zapojit do procesu plánování.

Plánování sociálních služeb v Českých Budějovicích pokračuje

17/04/2015

I v letošním roce pokračuje v práci tým, který se v Českých Budějovicích zabývá rozvojem sociálních služeb. Město uspělo s žádostí o finanční podporu pro jejich další plánování.

Krajské zastupitelstvo 16. dubna schválilo finanční dotaci na městský projekt, mezi jehož plánované aktivity patří udržení nastavených postupů plánování a jeho organizace, monitorování a vyhodnocení aktuálního akčního plánu služeb a příprava plánu pro rok 2016.

Cílem dlouhodobé spolupráce téměř 40 poskytovatelů, kteří mají v rámci správního obvodu Českých Budějovic registrováno cca 90 soc. služeb, je pružně reagovat nabídkou služeb na aktuální potřeby uživatelů. Akční plán pro rok 2016 přispěje k zajištění dostupných a kvalitních sociálních služeb, zabrání sociálnímu vyloučení uživatelů a podpoří jejich začlenění do společnosti.

Projekt ve výši téměř 112 tisíc korun, který nezapomíná na spolupráci s veřejností a starosty 78 obcí v rámci správního obvodu Českých Budějovic, bude podpořen částkou přesahující 83 tisíc korun.

Další plánování sociálních služeb je prioritou

19/03/2015

Jihočeský kraj rozdělí obcím přes 600 tisíc korun na plánování sociálních služeb. Chce tak podpořit pokračování procesu plánování služeb na místní úrovni. V rámci kulatého stolu na téma „Plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni“ na Magistrátu města Českých Budějovic zazněla i informace o podpoře plánování ze strany státu.

Aktuální novela zákona o sociálních službách upřesňuje spolupráci obcí a kraje při tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb vymezeného obdobím tří let a zdůrazňuje spolupráci s obcemi, poskytovateli a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány. Střednědobý plán se stane podkladem pro následné financování služeb, a proto bude jeho součástí síť služeb financovaných z veřejných rozpočtů. Budoucí podoba takové sítě může být nastavena v rozsahu od minimální, základní až po optimální síť.

Takový výčet služeb sloužící ke stanovení sítě obsahuje již krajský plán sociálních služeb pro rok 2015, který podle Moniky Hanzelyové z Krajského úřadu Jihočeského kraje pro jednotlivé služby současně stanovuje potřebné kapacity.

Vladana Vasková z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která představila legislativní novinky, v tomto smyslu pozitivně hodnotila finanční podporu plánování obcí ze strany Jihočeského kraje, a to dokonce zvláštním dotačním programem a zdůraznila, že taková podpora není zdaleka běžná v rámci ostatních krajů.

Nové vymezení služeb a sociální potřebnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce podleEvy Capicarové nově vymezit např. tzv. „nepříznivá sociální situace“. Ta je v současnosti spojena s příslušností k cílové skupině. Napříště bude reflektovat konkrétní potřeby klienta a subsidiaritu – využití pomoci nejbližšího sociálního prostředí, tedy rodiny a komunity, až následné pomoci státu.

„Skutečnost, že je někdo senior neznamená, že automaticky potřebuje sociální službu“, řekla Capicarová a vysvětlila, že preference finanční a metodické podpory služeb bude nastavena směrem od terénní služby před ambulantní, a následně ambulantní služby před pobytovou. „S ohledem na definování nepříznivé sociální situace je naším záměrem preference poskytování služby v terénu“, dodala.

Při poskytování služeb se jednotlivé úkony často dublují, dojde proto k jejich lepšímu vymezení a novému pojmenování druhů služeb. Součástí registrace sociální služby bude nově nutné zajištění dodržování lidských práv a stanovení standardů a podmínek pro bezpečnost služby – minimálního počtu pracovníků na určitý počet klientů nebo stanovení maximálního počtu klientů na pokoji.

V souvislosti s plánováním služeb v Českých Budějovicích je podle Ivy Černé, která se zabývá službami pro zdravotně postižené, výhodou zapojení samotných sociálních pracovníků, kteří jsou v denním kontaktu s uživateli služeb.

V pořadí již osmý kulatý stůl, v jehož závěru proběhla diskuse k dosaženým výsledkům plánování, se uskutečnil v rámci plánování sociálních služeb města České Budějovice.

Mládež se základním vzděláním končí na sociálních dávkách

17/03/2015

Informování o pestrosti učebních oborů a reálném uplatnění, možnost „zaučování“ řemeslníka nebo prezentace příkladů dobré praxe zaměstnavatelům. Nejen tyto návrhy padly v rámci pracovní skupiny pro děti a mládež, která si problém dlouhodobě nezaměstnaných mladistvých určila jako letošní prioritu plánování sociálních služeb v Českých Budějovicích.

Že jde v tomto případě o bludný kruh je zřejmé. Mladiství, kteří v 15 letech ukončí základní školní docházku a nepokračují v dalším vzdělávání, velmi obtížně hledají uplatnění na pracovním trhu. Je to právě z důvodu absence dalšího vzdělání, chybějící jakékoli praxe a proto, že nedosáhli plnoletosti. Řešení v takovém případě nenabízejí ani agentury zprostředkující práci a mladiství proto končí v evidenci úřadu práce, kde jim však není přiznán nárok na rekvalifikaci.

Řešení je dle neziskových organizací nutné už v rámci výchovy na základních školách, kde by měli být žáci informováni o možnostech budoucího studia a následného praktického uplatnění v plné šíři. Mladiství bez schopností nebo motivace již samozřejmě nejsou ochotni k následnému několikaletému učení množství teorie, kterou reálně nevyužijí. Právě v rámci udržení motivace k nástupu a dokončení učebního oboru na střední škole se již i v praxi objevuje pomoc např. formou doučování.

Neziskoví poskytovatelé sociálních služeb pro děti a mládež chtějí v nejbližší době iniciovat diskusi se zástupci učitelů a pedagogicko-psychologické porady v souvislosti s prevencí na základních školách. Ve spolupráci s úřadem práce pak zjistit možnosti podpory evidovaných uchazečů o práci mladších 18 let, včetně pomoci v oblasti motivace a dalšího vzdělávání, při současném zachování dávek sociální podpory společně žijícím osobám.

Foto: zdroj ČTK

„Vrbenská“ – nová šance pro integraci

11/03/2015

Příležitost pro sociální začlenění může nabídnout bytový dům ve Vrbenské ulici, který aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí na náklady města. Po prohlídce objektu se na tom shodli členové sociální a bytové komise rady města.

V rámci plánování sociálních služeb města již odborníci navrhli modelové osídlení takového objektu, který by podle nich neměl být vyčleněn pouze pro účely sociálního bydlení či ubytování většího počtu osob se stejným nebo podobným problémem. Taková situace totiž často vede ke sdružování a ztrátě motivace problém řešit. V případě domu ve Vrbenské ulici pak nebude vhodné umístit příliš mnoho rodin s malými dětmi vzhledem k absenci zázemí pro trávení volného času v lokalitě.

Jako vhodné se naopak nabízí vyčlenit v rámci objektu zázemí pro poskytovatele sociálních služeb, kteří budou pomáhat jednotlivým nájemníkům s řešením jejich situace. Jeden byt by také mohl být připraven jako „krizový“, určený pro akutní dočasnou pomoc.

Získání bytu by pak ze strany žadatelů o bydlení vyžadovalo přípravu a následnou spolupráci s pomáhajícími organizacemi v rámci doprovodného sociálního programu. V jeho průběhu sociální pracovníci pracují, v tomto případě s nájemníky, směrem k získání schopnosti najít si a udržet vlastní bydlení, a nácviku dovedností při vedení domácnosti, úklidu a drobné údržby nebo hrazení poplatků za nájemné a energie.

Pro nové nájemníky bude bytový dům ve Vrbenské ulici připraven v průběhu letošního léta. O konečném využití nových bytů rozhodne rada města

Účinná pomoc se neobejde bez spolupráce sociálních a zdravotních služeb

09/03/2015

Poskytovatelé sociálních služeb zahájili v rámci plánování služeb města práci na řešení problémů osob v přechodné sociální krizi.

Některé skupiny obyvatel se z důvodu zvýšené potřeby zdravotní péče obtížně zařazují do systému sociálních služeb, jedná se např. o bezdomovce v seniorském věku a se závažnými zdravotními problémy, nebo duševně nemocné.

Zástupci poskytovatelů sociálních služeb proto chtějí popsat cílovou skupinu takových uživatelů, kteří napříč sociálními službami řeší své problémy zdravotně sociální povahy, a popsat jak tyto problémy, tak i způsoby pomoci ze strany poskytovatelů služeb. Dalším krokem bude definování potřeby pomoci, která je nad rámec jejich možností a kompetencí. Výsledný materiál bude k dispozici pro rozhodování v rámci organizace konkrétní pomoci.

Mezi dalšími úkoly pracovní skupiny je stanovení minimálních standardů pro poskytování pobytové krizové pomoci a také využití informací získaných v průběhu plánování k posouzení možností zvýšení spolupráce zdravotnických a sociálních služeb.

Obyvatelům azylového domu nejvíce chybí práce a slušné ubytování

19/02/2015

Uživatelé Domu sv. Pavla včera hovořili o svých problémech a potřebách se zástupci plánování sociálních služeb města České Budějovice. Letošní první setkání zadavatelů a uživatelů navázalo na podobná setkávání v minulosti.

Mezi účastníky diskuse se sešli zástupci nejrůznějších profesí. V trvalé možnosti pracovat jim brání předsudky zaměstnavatelů ohledně věku, zdravotní stav, v některých případech také, že nemají čistý trestní rejstřík. Vesměs proto berou za vděk alespoň možností krátkodobé brigády. Podle jejich slov spolu úzce souvisí práce a ubytování. „Když se slušně nevyspíte do práce, těžko odvedete solidní výkon a práci si neudržíte“, říká 61 letý Pavel, který je vyučený zámečník. Jde tak o kruh, ze kterého je velmi obtížné vystoupit.

V souvislosti se zpřísněním přiznání nároku a výplaty sociálních dávek na úhradu bydlení mnozí po ukončení pobytu v azylovém domě pro muže (délka pobytu je omezena zákonem o sociálních službách) nemohou najít dostupné bydlení, na které jim vystačí příjmy z brigády.

Názory a postřehy z jednotlivých setkání s uživateli jsou pro zástupce pracovních skupin v rámci plánování cenné pro následný rozvoj sociálních služeb. I tentokrát přislíbili, že se problémy uživatelů azylového domu budou zabývat.    

Neziskovky se učily prezentovat na webu

13/02/2015

Jakým způsobem dát vědět o své organizaci a nabízených službách v online prostoru? Můžeme usnadnit návštěvníkům webových stránek orientaci, a jaký obsah jim nabídneme? Je možné efektivně sledovat návštěvnost stránek?

Na tyto a další otázky dnes dostali odpovědi zástupci neziskových organizací působících v sociálních službách na českobudějovickém magistrátu. Vybraní poskytovatelé následně využili možnost individuální konzultace ke zlepšení webové prezentace vlastní organizace.

Seminář online marketingu byl dalším z řady vzdělávacích akcí, které Odbor sociálních věcí českobudějovického magistrátu průběžně organizuje v rámci plánování sociálních služeb města.