Setkávání a činnost skupin

Klíčova aktivita 03

Setkávání a činnost skupin byla započata dne 28. dubna 2011 setkáním Řídící skupiny RPSS ČB.

  • Na počátku realizace projektu Řídící skupina RPSS v měsící dubnu 2011 schválila navržené vedoucí jednotlivých pracovních skupin, potřebné jednací řády a harmonogram činností.
  • 2. května 2011 se poprvé sešla Koordinační skupina, která společně připravila první setkání pracovních skupin. Od té doby se schází pravidelně před každým "kolem" jednání pracovních skupin.
  • Pracovní skupiny se scházejí od 30. května 2011. Jejich prvním úkolem bylo vyhodnocení stávajícího Akčního plánu pro rok 2011. Následně pak připravily Akční plán pro rok 2012.
  • V roce 2012 se členové pracovních skupin zabývají tvorbou nového Rozvojového plánu sociálních služeb na období 2013 - 2018.
  • Pracovní skupiny v měsíci dubnu 2012 připravily první verze SWOT analýz. Ty byly počátkem května zaslány k připomínkování starostům obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. Od června 2012 se budou pracovní skupiny zabývat tvorbou priorit, opatření a aktivit.
  • V červnu 2012 byly Řídící skupinou schváleny SWOT analýzy a vymezení za jednotlivé oblasti. Přes léto pracovní skupiny připravovaly první návrhy prioit - opatření - aktivit.
  • V období září až listopadu 2012 byla připravena návrhová (strategická část) k veřejnému připomínkování, které probíhalo v průběhu měsíce listopadu a vyvrcholilo 10. prosince 2012 veřejným projednáním. Přijaté připomínky byly vyrovnány v průběhu prosince (zapracovány či předány k řešení).