Potřebujeme váš názor

Dotazníkové šetření mezi veřejností 2017/2018 

DĚKUJEM VŠEM, KTEŘÍ SE DO DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZAPOJILI!

Chceme aktualizovat a přenastavit sociální služby v našem městě a okolí. Rádi bychom vás informovali způsobem, který by vám nejvíce vyhovoval, vzbudil váš zájem a třeba i přilákal k rozmanité práci s lidmi, kterou sociální služby nabízejí. Chceme znát váš názor a vaše potřeby. Sdělte nám, co byste uvítali, co postrádáte.

Dotazníkové šetření bylo k 30. srpnu ukončeno. Dotazníky byly zaměřené na oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním, seniory, osoby v krizi, osoby závislé, děti, mládež a rodinu a odborné sociální poradenství.

 1. Dotazník pro oblast  - osoby se zdravotním znevýhodněním
 2. Dotazník pro oblast -  senioři
 3. Dotazník pro oblasti - děti, mládež a rodina
 4. Dotazník pro oblast - osoby v sociální krizi
 5. Dotazník pro oblast - odborné sociální poradenství
 6. Dotazník pro oblast - osoby závislé a závislostí ohrožené

MINIANKETY

Tyto minianketky slouží k orientačnímu zjišťování názoru veřejnosti na aktuálně řešená témata v rámci plánování sociálních služeb. Děkujeme všem, kteří v nich hlasují!!

Minianketka č. 9 právě probíhá na úvodní stránce. Zapojte se do ní!

 • Výsledky 8. minianketky: Sociální bydlení je hodně skloňovaný výraz, proto jsem se ptali i veřejnosti, zdali by svůj byt propůjčili pro sociální účely. Celkem hlasovalo 28 respondentů a většina z nich by svůj byt nepronajala sociálně vyloučené osobě, udělali by tak pouze v případě, že by s bydlením asistovaly odborné sociální služby.
 • Výsledky 7. minianketky: Zajímalo nás, jaký způsob informovanosti o sociálních službách preferuje veřejnost a zda jsou informace o sociální oblasti podávány srozumitelnou formou. Celkem se do anketky zapojilo 31 respondentů. Preference mezi papírovou a elektronickou podobou předávání informací byly téměř v rovnováze. A pro poskytovatele potěšující zpráva, téměř 90% respondentů uvedlo, že předávaným informacím porozumí.
 • Výsledky 6. minianketky:  3 otázky zaměřené na problematiku týrání dětí zaujalo nejmenší počet respondentů (7).
 • Výsledky 5. minianketky: Otázky byly zaměřeny na mediaci a celkem hlasovalo 20 respondentů. 80% z nich se domnívá, že mediace je rychlejším a levnějším řešením mimosoudních sporů. Celkem 85% by se proto rádo o mediace dozvědělo bližší informace.
 • Výsledky 4. minianketky: Otázky se týkaly krizové situace - na koho by se lidé obraceli o pomoc a zdali znají organizace ve městě, které v krizových situacích pomoc nabízejí. Do anketky se zapojilo 30 respondentů a přesně polovina z nich by se v případě krizové situace obrátila na své nejbližší (rodina, přátelé). Stejně tak polovina respondentů přiznala, že nezná organizace, které poskytují krizovou pomoc, nicméně by si je dokázali vyhledat.
 • Výsledky 3. minianketky: Otázky se týkaly zajištění bydlení pro osoby s nedostatečnými příjmy nebo bez příjmů. Na otázku týkající se finanční participace města na bytech určených pro obyvatele, kteří svými příjmy nedosahují na tržní bydlení, odpovědělo 21 ze 40 respondentů, že město by přispět mělo. U druhé otázky se 85 % respondentů (34 z 40) domnívá, že v Českých Budějovicích by mělo existovat lůžkové zařízení pro nízkopříjmové obyvatele (především seniory).
 • Výsledky 2. minianketky: Otázky byly zaměřeny na oborné sociální poradenství. Na otázku, v jaké oblasti byste nejvíce potřebovali sociální službu odborného sociálního poradenství, odpovědělo 22 z 31 respondentů, že nejvíce v oblasti zaměstnanosti, nejméně pak v oblasti kompenzačních pomůcek (1 z 31 respondentů).
 • Výsledky 1. minianketky: Na otázky týkající se zapojení občanů do podpory sociálních služeb odpovědělo 80% z 53 respondentů, že by bylo ochotno se zapojit jako dobrovolník a 50% z 53 respondentů by bylo ochotno sociální služby podpořit finančně. 
 • Od 1. března se budou na hlavní stránce tohoto webu střídat různé anketní otázky, které budou směřovat do sociální oblasti. Jejich smyslem je jednak podpořit další zapojení občanů do tvorby plánu sociálních služeb a jednak zjistit odpověď na další otázky, které nebyly obsahem dotazníku v rámci dotazníkového šetření mezi veřejností v listopadu roku 2011.